Smlouva s koncovým uživatelem

Datum poslední aktualizace: 1. března 2023

PŘED POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU A SLUŽEB SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“). POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU A SLUŽEB VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍMTO SMLOUVOU. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, OKAMŽITĚ SE VRAŤTE A NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE A SLUŽBY.

Společnost SonoSim, Inc., kalifornská společnost, v souladu s níže uvedenými podmínkami a platbou příslušných poplatků („SonoSim“) vám tímto uděluje („Koncový uživatel“) jediné, nevýhradní, nepřenosné právo na přístup a používání systému SonoSim, včetně softwaru SonoSim („Software“) ve formátu objektového kódu, online kurzy a zařízení nakonfigurované pro použití se systémem („Zařízení").

SonoSim IP. Koncový uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva mu neuděluje žádné právo, nárok, zájem na práva duševního vlastnictví v žádném aspektu systému SonoSim, včetně softwaru nebo vybavení („SonoSim IP“), „vzhled a dojem“, jakákoli související nebo základní technologie a veškeré modifikace nebo odvozená díla výše uvedeného vytvořená společností SonoSim. Pro účely zde uvedené „Práva k duševnímu vlastnictví“ znamená patentová práva (včetně patentových přihlášek a zveřejnění), autorská práva (včetně mimo jiné práv k audiovizuálním dílům a osobnostních práv), práva na obchodní tajemství, morální práva, přednostní práva a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví uznávaná v jakékoli zemi nebo jurisdikci ve světě. “Morální práva“ znamená jakékoli právo nárokovat si autorství nebo vznést námitku proti jakémukoli zkreslení, zmrzačení nebo jiné úpravě nebo jinému hanlivému jednání ve vztahu k dílu, ať už by to poškodilo pověst autora či nikoli, a jakékoli podobné právo existující podle společných nebo statutárního práva nebo jakékoli země na světě nebo na základě jakékoli smlouvy, bez ohledu na to, zda je takové právo označeno nebo obecně označováno jako „morální právo“. Koncový uživatel nesmí v žádném okamžiku, přímo ani nepřímo, a nedovolí nikomu jinému: (i) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla IP SonoSim, jako celku nebo jeho části; (ii) pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, licencovat, poskytovat sublicence, přidělovat, distribuovat, publikovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat SonoSim IP; (iii) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat, adaptovat nebo se jinak pokoušet odvodit nebo získat přístup k jakékoli softwarové součásti SonoSim IP, včetně softwaru ke stažení, jako celku nebo jeho části; (iv) odstranit veškerá oznámení o vlastnictví ze SonoSim IP; nebo (v) používat SonoSim IP jakýmkoli způsobem nebo k jakémukoli účelu, který porušuje, zpronevěřuje nebo jinak porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví nebo jiné právo jakékoli osoby nebo který porušuje jakýkoli platný zákon.

SonoSim může monitorovat používání softwaru a služeb koncovým uživatelem a shromažďovat a kompilovat data a informace související s používáním systému SonoSim koncovým uživatelem, který používá společnost SonoSim, agregovaným a anonymizovaným způsobem, včetně sestavování statistických a výkonnostních informací souvisejících s poskytováním a provoz Služeb („Agregované statistiky“). Pokud jde o společnost SonoSim a koncového uživatele, všechna práva, titul a podíl na souhrnných statistikách a všechna práva duševního vlastnictví v nich patří a jsou držena výhradně společností SonoSim. Koncový uživatel bere na vědomí, že SonoSim může sestavovat agregované statistiky na základě dat koncového uživatele zadávaných do Služeb. Koncový uživatel souhlasí s tím, že SonoSim může (i) zpřístupnit agregované statistiky veřejnosti v souladu s platnými zákony a (ii) používat agregované statistiky v rozsahu a způsobem povoleným platnými zákony; za předpokladu, že tyto agregované statistiky neidentifikují koncového uživatele.

Koncový uživatel je odpovědný a ručí za všechna použití SonoSim IP vyplývající z přístupu, který poskytuje, přímo nebo nepřímo, ať už je takový přístup nebo použití povoleno touto smlouvou nebo v rozporu s ní.

Zdravotní informace. Informace obsažené v softwaru mají informovat a poskytovat koncovým uživatelům nejnovější přístupy a materiály k ultrazvukovému školení založené na literatuře. Je odpovědností jednotlivých zdravotnických pracovníků, aby znalosti získané pomocí Softwaru vhodně uplatňovali a integrovali do každodenní lékařské praxe. Koncovým uživatelům se doporučuje, že nový lékařský výzkum může ovlivnit převládající znalosti a doporučení. SonoSim neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o účinnost nebo bezpečnost popsaných ultrazvukových protokolů, postupů nebo případů použití ultrazvuku popsaných v Softwaru pro jakoukoli jednotlivou osobu.

Prohlášení o lékařských informacích. SonoSim a autoři, editoři, výrobci, odborníci, programátoři softwaru a další, kteří se podíleli na vytváření Softwaru, nenesou odpovědnost za chyby nebo opomenutí informací ani za jakékoli důsledky aplikace informací v Softwaru. SonoSim nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo smrt jakékoli osoby nebo za přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní nebo represivní škody vzniklé z jakéhokoli důvodu žaloby souvisejícího s použitím informací v softwaru.

Mnoho akcí a postupů popsaných ve školicím programu vyžaduje další školení, které přesahuje rámec softwaru. Uživatelům se doporučuje, aby za použití všech informací obsažených v tomto softwaru zůstala výlučná odpovědnost jednotlivce. SonoSim vyzývá odborníky, aby dodržovali institucionální ověřování, certifikaci a skenovací protokoly. SonoSim vyzývá všechny jednotlivce, aby absolvovali školení odpovídající jejich profesionálním potřebám a požadavkům.

Stejně jako u každého úkolu s opakovaným pohybem může opakované použití stejného pohybu při použití ultrazvukového tréninkového roztoku SonoSim způsobit únavu tkání, což má za následek bolest, otoky, brnění, necitlivost nebo citlivost. SonoSim doporučuje, abyste (a) produkt nepoužívali nepřetržitě po delší dobu, (b) měli byste si každou hodinu udělat 10 až 15minutovou přestávku ve skenování, (c) pokud zaznamenáte některý z výše popsaných příznaků, v souvislosti s používáním ultrazvukového tréninkového řešení SonoSim přestaňte software používat a poraďte se s lékařem.

Varování SonoSim LiveScan®. Pokud váš nákup zahrnuje SonoSim LiveScan®, NESMÍ být použit u nikoho, kdo má kardiostimulátor, implantabilní kardioverter defibrilátor nebo jiné elektronické lékařské zařízení.

Studijní nástroj SonoSim SPI Test Prep je určen jako doplněk výuky a v žádném případě není zárukou certifikace ARDMS. Společnost SonoSim vyvinula přiměřené úsilí, aby poskytla aktuální a přesné informace, nicméně ARDMS může kdykoli provést změny ve vyšetření. SonoSim nenese odpovědnost za žádné neúmyslné chyby nebo opomenutí a nezaručuje, že uživatelé složí zkoušku ARDMS SPI. SonoSim a ARDMS nejsou přidruženy. ARDMS tuto službu nepodpořila.

Nástroje „Study“ SonoSim, včetně SonoSim SPI Test Prep, SonoSim CaseStudies a SonoSim QuestionBank, jsou určeny jako samostudijní výukové doplňky navržené pro použití ve spojení s dalšími nástroji SonoSim, stejně jako klinické skenování u lůžka. SonoSim není akreditovaný akademický program. Tyto nástroje jako takové nelze považovat za náhradu za klinickou praxi nebo osobní práci s odbornými instruktory ultrazvuku, ani samy o sobě nepředstavují komplexní přípravu na zkoušky licenční komise.

SONOSIM IP JE POSKYTOVÁN KONCOVÉMU UŽIVATELŮ „TAK, JAK JE“, A SONOSIM TÍMTO SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZÁRUK KONCOVÉMU UŽIVATELE, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINAK. SPOLEČNOST SONOSIM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV A VŠECH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODU, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE. SPOLEČNOST SONOSIM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE IP SONOSIM NEBO JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO VÝSLEDKY JEJICH POUŽÍVÁNÍ SPLNÍ POŽADAVKY KONCOVÉHO UŽIVATELE NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBY, BUDE PROVOZOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, DOSAŽÍ JAKÉKOLI KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÉ SYSTÉMOVÉ FUNKCE. , NEBO JINÉ SLUŽBY, NEBO BUĎTE BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, ÚPLNÉ, BEZ ŠKODLIVÉHO KÓDU NEBO BEZ CHYB. SPOLEČNOST SONOSIM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE IP SONOSIM NEBO JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO VÝSLEDKY JEJICH POUŽÍVÁNÍ SPLNÍ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBY, BUDE PROVOZOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, DOSAŽÍ JAKÉKOLIV KOMPLETNÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM ZAMĚŘENÝ SYSTÉM NEBO JINÉ SLUŽBY, NEBO BUĎTE BEZPEČNÉ, PŘESNÉ, ÚPLNÉ, BEZ ŠKODLIVÉHO KÓDU NEBO BEZ CHYB.

SYSTÉM SONOSIM A INFORMACE POSKYTOVANÉ KONCOVÉMU UŽIVATELŮM MAJÍ INFORMOVAT A POSKYTOVAT KONCOVÉMU UŽIVATELŮM VYSOCE KVALITNÍ PŘÍSTUPY A MATERIÁLY ULTRAZVUKOVÉHO ŠKOLENÍ ZALOŽENÉ NA LITERATUŘE. ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMU SONOSIM NEPŘEDSTAVUJE POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ NEBO KLINICKÉ PRAXE SPOLEČNOSTÍ SONOSIM. ZDRAVOTNICKÍ LÉKAŘI JSOU VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VHODNÉ UPLATNĚNÍ A ZAČLENĚNÍ ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU SONOSIM DO KAŽDODENNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKU, ŽE NOVÝ LÉKAŘSKÝ VÝZKUM MŮŽE OVLIVNIT PŘEVAŽUJÍCÍ ZNALOSTI A DOPORUČENÍ A NEMUSÍ ZATÍM BÝT ZAČLENĚNY DO SYSTÉMU SONOSIM. SONOSIM TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNA PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ÚČINNOSTI, PLATNOSTI NEBO BEZPEČNOSTI POPSANÝCH ULTRAZVUKOVÝCH PROTOKOLŮ, POSTUPŮ NEBO PŘÍPADŮ POUŽITÍ ULTRAZVUKU POPSANÝCH V SYSTÉMU SONOSID. SONOSIM A JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SUBJEKTY, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI VYNECHÁNÍ INFORMACÍ ANI ZA JAKÉKOLI POUŽITÍ INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SYSTÉMEM SONOSIM. SONOSIM SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ZRANĚNÍ NEBO SMRT JAKÉKOLI OSOBY NEBO ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z JAKÉHOKOLI PŘÍČINU ZÁKONA SOUVISEJÍCÍHO S POUŽITÍM INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SYSTÉMEM.V MNOHO AKCÍ A POSTUPŮ POPSANÝCH V SYSTÉMU SONOSIM VYŽADUJE DODATEČNÉ ŠKOLENÍ, KTERÉ JE MIMO ROZSAH SYSTÉMU SONOSIM. KONCOVÉMU UŽIVATELŮM SE DOPORUČUJEME, ŽE POUŽITÍ VŠECH INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SYSTÉMU SONOSIM ZŮSTÁVÁ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÉHO UŽIVATELŮ. SONOSIM VYZÝVÁ PRAKTIKY, ABY SE DODRŽILI INSTITUCIONÁLNÍCH REFERENČNÍCH, CERTIFIKAČNÍCH A SKENOVACÍCH PROTOKOLŮ A VŠECHNY JEDNOTLIVCI ABY ZÍSKALI ŠKOLENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SVÝM PROFESIONÁLNÍM POTŘEBÁM A PŘÍSLUŠNÝM STATUTÁRNÍM A REGULAČNÍM POŽADAVKŮM.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST SONOSIM ODPOVĚDNÁ ZA KONCOVÉHO UŽIVATELŮ V RÁMCI NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM IP SONOSIM KONCOVÝM UŽIVATELEM PODLE JAKÉKOLI PRÁVNÍ NEBO SPRÁVNÉ TEORIE, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI, NEDBALOSTI), ZAMLOUVÁNÍ, ZAMLČENÍ ŠKODY, VČETNĚ: (a) PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH, NEPŘÍMÝCH, EXEMPLÁRNÍCH, ZVLÁŠTNÍCH, ZVÝŠENÝCH NEBO TRESTNÝCH ŠKOD; (b) ZVÝŠENÉ NÁKLADY, SNÍŽENÍ HODNOTY NEBO ZTRÁTU OBCHODŮ, VÝROBY, VÝNOSŮ NEBO ZISKU; (c) ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA NEBO POVĚSTI; (d) POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU, PŘERUŠENÍ, ZPOŽDĚNÍ NEBO OBNOVU JAKÝCHKOLI DAT NEBO PORUŠENÍ DAT NEBO ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU; NEBO (e) NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SONOSIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT ČI ŠKOD NEBO JINAK BY TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY PŘEDVÍDALI JINAK.