Licenční smlouva se softwarem pro koncového uživatele

Aktualizováno duben 2019

PŘED POUŽITÍM SOFTWARU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO KONCOVÝ UŽIVATEL LICENČNÍ SMLOUVA („DOHODA“). POUŽITÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TUTO SMLOUVOU. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, OKAMŽITĚ SE Vraťte a NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE.

1. Udělení licence. S výhradou podmínek této smlouvy a platby příslušných poplatků vám společnost SonoSim, Inc., kalifornská společnost („SonoSim“) a její dodavatelé („koncový uživatel“) udělují jednu, nevýhradní, nevýhradní přenosná licence k používání softwaru SonoSim® Ultrasound Training Solution (dále jen „software“).

2. Zvláštní ustanovení o balíčku pro postgraduální lékařské vzdělávání (GME). Bez ohledu na to, co je v rozporu s tímto, (a) standardní licence pro postgraduální lékařské vzdělávání („GME“) je na dobu tří (3) nebo více let s jednou (1) sondou na licenci, která je přenositelná na jednoho nového studenta na licenci ve druhém a třetím roce platnosti licence a (b) licence GME Flex Package je na dobu tří (3) nebo více let s jednou (1) sondou na licenci, která je přenositelná na čtyři (4) nové studenty na licence za rok po dobu trvání licence.

3. Licenční omezení. Pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, koncový uživatel nemá právo a nesmí: (i) provádět opravy nebo jinak upravovat nebo přizpůsobovat software nebo vytvářet odvozená díla založená na softwaru nebo umožňovat třetím stranám stejný; (ii) vytvářet nebo distribuovat kopie Softwaru nebo elektronicky přenášet Software z jednoho počítače do druhého nebo po síti; (iii) dekompilovat, překládat, zpětně analyzovat, demontovat nebo jinak redukovat software do podoby čitelné člověkem; (iv) odebrat Software ze zařízení, ve kterém je zabudován; (v) používat Software jakýmkoli způsobem k poskytování servisní kanceláře, webhostingu nebo jiných počítačových služeb třetím stranám; (vi) pronajmout, pronajmout nebo sublicencovat software; (vii) používat Software k vývoji jakéhokoli produktu, který má stejnou primární funkci jako Software, nebo (viii) publikovat nebo jinak zveřejňovat výsledky testů prováděných na Softwaru.

4. Aktualizace. Pro účely této smlouvy zahrnuje „software“ také všechny upgrady, aktualizace, opravy chyb nebo upravené verze (souhrnně „upgrady“) softwaru, na které má licenci nebo je poskytován koncovému uživateli společnost SonoSim nebo autorizovaný distributor softwaru. Bez ohledu na výše uvedené nemá SonoSim žádnou povinnost vyvíjet nebo poskytovat jakékoli upgrady podle této smlouvy. Pokud budou vyvinuty nebo poskytnuty Upgrady, Koncový uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: (i) Koncový uživatel nemá žádnou licenci ani právo takové upgrady používat, pokud koncový uživatel v době získání takové Upgradu již není držitelem platné licence k původnímu Softwaru. , (ii) Koncový uživatel nemá žádnou licenci ani právo používat takové upgrady, pokud koncový uživatel neuhradil v plné výši veškeré licenční, sublicenční nebo jiné poplatky související se softwarem a (iii) použití upgradů je omezeno na zařízení SonoSim pro který koncový uživatel je původním kupujícím nebo nájemcem koncového uživatele. Koncový uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakýkoli závazek, který může mít společnost SonoSim ohledně podpory a / nebo podpory starší verze softwaru, může být ukončen, jakmile bude k dispozici aktualizace.

5. Vlastnická práva. Software, mimo jiné včetně: (i) všech kopií Softwaru, celku i jeho části; a (ii) všechna práva k duševnímu vlastnictví k softwaru, jsou a zůstanou jediným a výlučným vlastnictvím společnosti SonoSim. Pro účely tohoto dokumentu se „právy k duševnímu vlastnictví“ rozumí patentová práva (včetně přihlášek a zveřejnění patentů), autorská práva (včetně, ale nikoli výhradně, práv k audiovizuálním dílům a morálních práv), práva k obchodnímu tajemství, morální práva, práva přednosti a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví uznávaná v jakékoli zemi nebo jurisdikci na světě. „Morální práva“ znamenají jakékoli právo požadovat autorství nebo vznést námitku proti jakémukoli zkreslení, zmrzačení nebo jiným změnám nebo jiným hanlivým opatřením ve vztahu k dílu, ať už by to poškozovalo pověst autora, nebo jakékoli podobné právo, existující podle obecného nebo statutárního práva nebo kterékoli země na světě nebo podle jakékoli smlouvy, bez ohledu na to, zda je nebo není takové právo denominováno nebo obecně označováno jako „morální právo“.

6. Oznámení o vlastnických právech. Koncový uživatel je povinen udržovat a reprodukovat všechny ochranné známky, autorská práva, patenty a oznámení o jiných vlastnických právech ke všem kopiím softwaru v jakékoli formě a ve stejné formě a způsobem, jakým jsou tyto ochranné známky, autorská práva, patenty a upozornění k jiným právům. součástí Softwaru. Koncový uživatel nesmí pořizovat žádné kopie ani duplikáty žádného softwaru bez předchozího písemného souhlasu společnosti SonoSim.

7. Důvěrné informace. Koncový uživatel souhlasí s tím, že koncový uživatel nebude prozrazovat ani nebude používat software nebo jiné technické nebo jinak důvěrné informace, které koncovému uživateli sdělí společnost SonoSim (společně dále jen „důvěrné informace“), s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno v této smlouvě. veškerá přiměřená opatření k zachování důvěrnosti všech Důvěrných informací ve vlastnictví nebo kontrole Koncového uživatele, která v žádném případě nebudou menší než opatření, která Koncový uživatel používá k zachování důvěrnosti vlastních informací Koncového uživatele stejné důležitosti. Důvěrné informace nebudou zahrnovat informace, které: (i) jsou nebo jsou ve veřejné sféře bez porušení této smlouvy; (ii) Koncový uživatel přijímá od třetí strany bez omezení zveřejnění a bez porušení povinnosti mlčenlivosti; nebo (iii) koncový uživatel se vyvíjí nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím, které může koncový uživatel prokázat písemnými důkazy. Koncový uživatel bere na vědomí, že tento software je obchodním tajemstvím společnosti SonoSim, jehož prozrazení by společnosti SonoSim způsobilo značné škody, které by nebylo možné napravit samotnou úhradou škody. V souladu s tím bude mít společnost SonoSim nárok na předběžnou a trvalou předběžnou žalobu a jinou spravedlivou úlevu za jakékoli porušení tohoto oddílu.

8. Lékařské informace. Informace obsažené v softwaru jsou určeny k tomu, aby informovaly a poskytly koncovým uživatelům nejnovější přístupy a materiály pro výcvik ultrazvuku založené na literatuře a materiály. Je odpovědností jednotlivých lékařů řádně aplikovat a integrovat znalosti získané ze softwaru do každodenní lékařské praxe. Koncoví uživatelé jsou upozorněni, že nový lékařský výzkum může ovlivnit převládající znalosti a doporučení. SonoSim neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se účinnosti nebo bezpečnosti popsaných ultrazvukových protokolů, postupů nebo případů použití ultrazvuku popsaných v Softwaru pro jakoukoli jednotlivou osobu.

9. Zřeknutí se lékařských informací. SonoSim a autoři, redaktoři, producenti, odborníci, softwaroví programátoři a další, kteří se podíleli na tvorbě Softwaru, neodpovídají za chyby nebo opomenutí informací ani za jakékoli důsledky použití informací v Softwaru. Společnost SonoSim nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo smrt jakékoli osoby ani za přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní nebo represivní škody vzniklé v důsledku jakéhokoli důvodu v souvislosti s použitím informací v softwaru.

Mnoho akcí a postupů popsaných ve školicím programu vyžaduje další školení, které přesahuje rámec softwaru. Uživatelům se doporučuje, aby za použití všech informací obsažených v tomto softwaru zůstala výlučná odpovědnost jednotlivce. SonoSim vyzývá odborníky, aby dodržovali institucionální ověřování, certifikaci a skenovací protokoly. SonoSim vyzývá všechny jednotlivce, aby absolvovali školení odpovídající jejich profesionálním potřebám a požadavkům.

10. Omezená záruka. Společnost SonoSim zaručuje, že software bude po dobu jednoho (1) roku od přijetí softwaru podstatně plnit zamýšlenou funkčnost. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na koncového uživatele jako původního nabyvatele licence. Veškeré reklamace musí být uplatněny kontaktováním společnosti SonoSim v době od 9:00 do 5:00 tichomořského času během příslušné záruční doby. Za předpokladu, že (a) Koncový uživatel informoval společnost SonoSim o takovém podstatném nesouladu během příslušné záruční doby a (b) Společnost SonoSim potvrdila, že takový Software je v zásadě nevyhovující, jako jediný a výhradní prostředek Koncového uživatele a společnost SonoSim a její dodavatelé V rámci této omezené záruky společnost SonoSim podle svého uvážení opraví nebo vymění software nebo vrátí cenu softwaru. S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu je software poskytován „TAK, JAK JE“, „SE VŠECHNY PORUCHY“ a bez jakékoli záruky. SonoSim nezaručuje, že software je bezchybný, že jakékoli chyby v softwaru budou opraveny nebo že koncový uživatel bude moci software bez problémů a přerušení provozovat. SonoSim si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli opravy nebo výměny požadované mimo omezenou záruční dobu a dále si vyhrazuje právo účtovat další poplatky za takové opravy nebo výměny, pokud to SonoSim podle svého výhradního uvážení mimo omezenou záruční dobu přijme. Tato záruka se nevztahuje na software nebo mechanismus dodání SonoSim, ve kterém je software zabudován nebo prostřednictvím kterého je software poskytován: (i) je licencován pro účely beta, hodnocení, testování nebo demonstrace, za které SonoSim neobdrží licenční poplatek , (ii) bylo jakýmkoli způsobem pozměněno, s výjimkou SonoSim, (iii) nebylo instalováno, provozováno, opravováno nebo udržováno v souladu s pokyny dodanými společností SonoSim, (iv) bylo vystaveno zneužití, neobvyklému fyzickému nebo elektrickému stres, zneužití, nedbalost nebo nehoda, nebo (v) se používá při mimořádně nebezpečných činnostech.

11. Varování před viry. SonoSim může požadovat, aby koncový uživatel dočasně deaktivoval antivirový software, aby mohl SonoSim dokončit instalaci softwaru. Společnost SonoSim nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost, pokud počítač koncového uživatele dostane během instalace počítačový virus, počítačového červa, časovanou bombu počítače nebo podobnou součást. Společnost SonoSim doporučuje, aby koncový uživatel před instalací softwaru zálohoval všechna data a aktivoval antivirový software ihned po instalaci softwaru.

12. Varování před opakovaným pohybem. Stejně jako u jiných úkolů s opakovaným pohybem může opakované použití stejného pohybu při použití sonoSim® Ultrasound Training Solution způsobit únavu tkání, což vede k bolesti, otokům, brnění, necitlivosti nebo citlivosti. SonoSim doporučuje, aby (a) produkt nepoužívali nepřetržitě po delší dobu, (b) měli byste si každou hodinu udělat pauzu od skenování 10 až 15 minut, (c) pokud se u vás objeví některý z výše popsaných příznaků, v v souvislosti s používáním SonoSim® Ultrasound Training Solution, přestaňte Software používat a poraďte se s lékařem.

13. Varování SonoSim LiveScan®. Pokud váš nákup zahrnuje SonoSim LiveScan®, NEMUSÍ být použit pro kohokoli, kdo má kardiostimulátor, implantovatelný kardioverterový defibrilátor nebo jiné elektronické lékařské zařízení

14. Zřeknutí se odpovědnosti. S VÝJIMKOU UVEDENÝM V TÉTO ZÁRUCE, VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, BEZPLATNOSTI NEBO OBCHODNÍ PRAXE, JSOU TÍMTO ZŘEKNUTY A VYLOUČENY V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO PORADENSTVÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ SONOSIM, JEJÍMI PRODEJCI, DISTRIBUTORI, ZAMĚSTNANCI NEBO ZAMĚSTNANCI, NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU NEBO ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZVÝŠÍ ROZSAH ŽÁDNÉ ZÁRUKY UVEDENÉ ZDE.

15. Zřeknutí se následných škod. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SONOSIM NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA ZRANĚNÍ NEBO SMRT NEBO JAKÉKOLI OSOBY, NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRACENÉ PŘÍJMY, ZISK NEBO DATA, NEBO ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ A ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO INFORMACE OBSAŽENÉ V SOFTWARU, AŽ KDYŽ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD BYL ZJEDNÁVÁN SONOSIM NEBO JEJÍ DODAVATELÉ.

16. Omezení odpovědnosti. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SONOSIMU NEBO JEHO DODAVATELE ZA KONCOVÉHO UŽIVATELE, KDYŽ JE VE SMLOUVĚ, TORTU (VČETNĚ NEGLIGENCE) NEBO JINAK, NA KUMULATIVNÍM ZÁKLADĚ NEPŘEKROČÍ PLATBY SKUTEČNĚ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE SONOSIMU. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA NEPLATÍ SVÉHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU.

17. Odškodnění. Koncový uživatel souhlasí s tím, že odškodní, bude hájit a udržovat společnost SonoSim a její vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, zaměstnance a zástupce a jejich příslušné nástupce a postupníky, neškodné před a proti jakýmkoli a všem nárokům, jednáním, důvodům jednání, škodám, nákladům a výdaje, mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení a soudních nákladů, vyplývající z diagnostiky nebo léčby pacientů koncovým uživatelem nebo s nimi související.

18. Doba platnosti a ukončení. Tato smlouva je platná, dokud ji neukončí společnost SonoSim. Licenční práva koncového uživatele podle této smlouvy budou okamžitě ukončena bez předchozího upozornění ze strany SonoSim, pokud koncový uživatel nedodrží jakékoli ustanovení této smlouvy. Po ukončení musí koncový uživatel zničit všechny kopie softwaru, které vlastní nebo ovládá.

19. Dodržování zákonů. Každá strana souhlasí s dodržováním všech příslušných zákonů, pravidel a předpisů souvisejících s jejími aktivitami podle této dohody. Bez omezení výše uvedeného koncový uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na software, včetně technických údajů, se vztahují zákony USA na kontrolu vývozu, včetně zákona USA o správě exportu a souvisejících předpisů, a může podléhat předpisům o vývozu nebo dovozu v jiných zemí. Koncový uživatel souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna taková nařízení, a uznává, že koncový uživatel je odpovědný za získání licencí k vývozu, opětovnému vývozu nebo importu softwaru.

20. Ochrana osobních údajů. Používání softwaru umožňuje společnosti SonoSim shromažďovat osobní údaje týkající se identity koncového uživatele a používání softwaru a systémové informace týkající se zařízení koncového uživatele, jako jsou specifikace zařízení, nainstalovaný software a jedinečný identifikátor sondy. Společnost SonoSim používá tyto informace výhradně k poskytování zákaznických služeb koncovému uživateli a ke zlepšování služeb pro všechny uživatele a bez souhlasu koncového uživatele tyto informace nezveřejní ani nepoužije k žádným jiným účelům. Úplné zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://sonosim.com/privacy-policy/

21. Obecné. Tato smlouva bude závazná a bude platit ve prospěch nástupců a postupníků každé strany za předpokladu, že koncový uživatel nemůže tuto dohodu zcela nebo zčásti převést nebo převést bez písemného souhlasu společnosti SonoSim. Tato dohoda se bude řídit a bude vykládána v souladu s právními předpisy státu Kalifornie, Spojených států amerických, jako by byla prováděna zcela ve státě a bez provedení principů konfliktu zákonů. Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z této smlouvy nebo související s touto dohodou bude zahájeno pouze u federálního nebo státního soudu příslušného pro spory vzniklé v okrese Los Angeles v Kalifornii a každá strana se neodvolatelně podvolí výlučné jurisdikci a výhradnímu místu konání jakéhokoli takového soudu v jakékoli takové žalobě, žalobě nebo řízení. Žádné selhání kterékoli ze stran při výkonu nebo vymáhání některého z jejích práv podle této dohody nebude působit jako vzdání se těchto práv. Pokud bude některá část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti a neplatná nebo nevymahatelná ustanovení budou změněna tak, aby bylo dosaženo co možná největšího ekonomického účinku jako původní ustanovení. Tato smlouva je úplnou a výlučnou dohodou mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy, která nahrazuje a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a ujednání (ať už písemná nebo ústní) týkající se tohoto předmětu.