Podmínky služby SonoSim

Datum poslední aktualizace: 1. března 2023

PŘED POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU A SLUŽEB SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“). POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU A SLUŽEB VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍMTO SMLOUVOU. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, OKAMŽITĚ SE VRAŤTE A NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE A SLUŽBY.

1. Definice.

(a) „Agregované statistiky“ znamenají data a informace související s používáním Služeb Zákazníkem, které SonoSim používá souhrnným a anonymizovaným způsobem, včetně sestavování statistických a výkonnostních informací souvisejících s poskytováním a provozem Služeb.

(b) „Oprávněný uživatel“ znamená zaměstnance, konzultanty, dodavatele a zástupce zákazníka, (i) kteří jsou oprávněni zákazníkem pro přístup k systému SonoSim a jeho používání na základě práv udělených zákazníkovi podle těchto podmínek a (ii) pro které mají přístup k systém SonoSim byl zakoupen níže.

(c) „Zákaznická data“ znamenají jiné než agregované statistiky, informace, data a jiný obsah v jakékoli formě nebo médiu, který je odeslán, zveřejněn nebo jinak přenesen zákazníkem nebo oprávněným uživatelem nebo jeho jménem prostřednictvím SonoSim. Systém.

(d) „Software ke stažení“ znamená software, který společnost SonoSim zpřístupní ke stažení nebo instalaci prostřednictvím médií poskytnutých společností SonoSim, který je speciálně určen pro účely usnadnění přístupu ke Službám, jejich provozování nebo používání s nimi, a jakékoli aktualizace, které může společnost SonoSim zpřístupnit takový software čas od času.

(e) „Vybavení“ znamená fyzické nástroje, které společnost SonoSim zpřístupní k nákupu Zákazníkem za účelem usnadnění nebo rozšíření používání Služeb.

(f) „SonoSim IP“ znamená systém SonoSim a veškeré duševní vlastnictví poskytnuté zákazníkovi nebo kterémukoli oprávněnému uživateli v souvislosti s výše uvedeným. Aby se předešlo pochybnostem, SonoSim IP zahrnuje agregované statistiky a jakékoli informace, data nebo jiný obsah odvozený ze sledování přístupu zákazníka ke Službám nebo softwaru ke stažení nebo jejich používání, ale nezahrnuje zákaznická data.

(g) „Investiční smlouva“ znamená formulář nebo dokument, na jehož základě společnost SonoSim souhlasí s poskytováním a zákazník souhlasí s přijetím systému SonoSim, včetně popisu konkrétního rozsahu služeb a vybavení, které mají být zákazníkovi poskytnuty, a také příslušných poplatků. , období předplatného, ​​proces fakturace a obnovy, oprávnění uživatelé a jakákoli další omezení.

(h) „Systém SonoSim“ znamená Služby, Vybavení a Software ke stažení.

(i) „Služby“ znamenají nabídku softwaru SonoSim jako službu.

2. Přístup a použití.

() Poskytování přístupu. S výhradou a podmíněné zaplacením poplatků zákazníkem (jak je definováno níže) a dodržováním všech ostatních podmínek těchto podmínek, SonoSim tímto uděluje zákazníkovi nevýhradní, nepřenosné (s výjimkou souladu s oddílem 12(g)) právo na přístup a používání Služeb během Období, výhradně pro použití Oprávněnými uživateli v souladu se zde uvedenými podmínkami a příslušnou Investiční smlouvou. Takové použití je omezeno na interní použití zákazníka. Společnost SonoSim poskytne zákazníkovi nezbytná hesla a síťová spojení nebo připojení, aby zákazníkovi umožnila přístup ke Službám. Celkový počet Oprávněných uživatelů nepřekročí počet stanovený v příslušné Investiční smlouvě, pokud není Strany výslovně písemně dohodnuto jinak a s výhradou jakékoli vhodné úpravy Poplatků splatných podle této Smlouvy.

(B) Licence na software a vybavení ke stažení. V souladu s podmínkami obsaženými v těchto podmínkách, SonoSim tímto uděluje zákazníkovi nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřenosnou licenci (s výjimkou v souladu s oddílem 12(g)) během Období k: (i) používání Downloadable Software, ve formátu objektového kódu, výhradně pro interní použití Zákazníka v souvislosti s jeho používáním Služeb a Zařízení, jak je uvedeno v příslušné Investiční smlouvě, (ii) používat Zařízení poskytnuté Zákazníkům ve spojení se Službou. Zákazníkovo používání softwaru ke stažení musí být v souladu s dodatečnými podmínkami uvedenými v příloze A (dále jen „licenční podmínky pro software a vybavení ke stažení“). V případě jakéhokoli rozporu mezi Licenčními podmínkami pro software a vybavení ke stažení a těmito podmínkami se Licenční podmínky pro software a vybavení ke stažení použijí pouze s ohledem na software a vybavení ke stažení, na které se vztahují Licenční podmínky pro software a vybavení ke stažení, a nikoli na poskytované služby. podle těchto Podmínek.

(C) Použijte omezení. Zákazník nebude používat SonoSim IP pro žádné účely nad rámec stanovený v těchto podmínkách. Zákazník nebude v žádném okamžiku, přímo ani nepřímo, a nedovolí žádným Oprávněným uživatelům: (i) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla IP SonoSim, jako celku nebo jeho části; (ii) pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, licencovat, poskytovat sublicence, přidělovat, distribuovat, publikovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat SonoSim IP; (iii) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat, adaptovat nebo se jinak pokoušet odvodit nebo získat přístup k jakékoli softwarové součásti SonoSim IP, jako celku nebo jeho části; (iv) odstranit veškerá oznámení o vlastnictví ze SonoSim IP; nebo (v) používat SonoSim IP jakýmkoli způsobem nebo pro jakýkoli účel, který porušuje, zpronevěřuje nebo jinak porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví nebo jiné právo jakékoli osoby nebo který porušuje jakýkoli platný zákon.

(D) Rezervace práv. SonoSim si vyhrazuje všechna práva, která nejsou zákazníkovi výslovně udělena v těchto podmínkách. S výjimkou omezených práv a licencí výslovně udělených podle těchto podmínek, nic v těchto podmínkách neuděluje, implicitně, zřeknutí se, překážky nebo jinak, zákazníkovi nebo jakékoli třetí straně jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná práva, nárok nebo podíl na IP SonoSim.

(E) Suspenze. Bez ohledu na cokoli v rozporu s těmito podmínkami může SonoSim dočasně pozastavit přístup zákazníka a jakéhokoli oprávněného uživatele k jakékoli části nebo všem službám, pokud: (i) SonoSim důvodně určí, že (A) existuje hrozba nebo útok na kteroukoli ze SonoSim IP; (B) Používání SonoSim IP zákazníkem nebo jakýmkoli oprávněným uživatelem narušuje nebo představuje bezpečnostní riziko pro SonoSim IP nebo pro jakéhokoli jiného zákazníka nebo dodavatele SonoSim; (C) Zákazník nebo jakýkoli Oprávněný uživatel používá SonoSim IP pro podvodné nebo nezákonné aktivity; (D) v souladu s platnými právními předpisy Zákazník přestal běžným způsobem pokračovat ve své činnosti, provedl postoupení ve prospěch věřitelů nebo obdobné nakládání se svým majetkem nebo se stal předmětem jakéhokoli konkurzu, reorganizace, likvidace, zrušení nebo obdobné řízení; nebo (E) poskytování služeb společnosti SonoSim zákazníkovi nebo kterémukoli oprávněnému uživateli je zakázáno platnými zákony; (ii) kterýkoli prodejce SonoSim pozastavil nebo ukončil SonoSim přístup k jakýmkoli službám nebo produktům třetích stran potřebným k tomu, aby Zákazníkovi umožnil přístup ke Službám, nebo jejich používání; nebo (iii) v souladu s oddílem 5(a)(iii) (jakékoli takové pozastavení popsané v pododstavcích (i), (ii) nebo (iii), „Pozastavení služby“). Společnost SonoSim vynaloží obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby zákazníkovi písemně oznámila jakékoli pozastavení služby a poskytla aktualizace týkající se obnovení přístupu ke službám po jakémkoli pozastavení služby. Společnost SonoSim vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby obnovila poskytování přístupu ke Službám co nejdříve po vyřešení události, která vedla k pozastavení Služby. Společnost SonoSim nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, závazky, ztráty (včetně jakékoli ztráty dat nebo zisků) nebo jakékoli jiné důsledky, které mohou zákazníkovi nebo kterémukoli oprávněnému uživateli vzniknout v důsledku pozastavení služby.

(F) Souhrnné statistiky. Bez ohledu na cokoli v rozporu s těmito podmínkami může společnost SonoSim sledovat používání systému SonoSim zákazníkem a shromažďovat a sestavovat souhrnné statistiky. Co se týče společnosti SonoSim a zákazníka, všechna práva, nároky a podíly na agregovaných statistikách a všechna práva duševního vlastnictví v nich patří a jsou držena výhradně společností SonoSim. Zákazník bere na vědomí, že SonoSim může sestavit agregované statistiky na základě údajů o zákaznících vložených do služeb. Zákazník souhlasí s tím, že SonoSim může (i) zpřístupnit agregované statistiky veřejnosti v souladu s platnými zákony a (ii) používat agregované statistiky v rozsahu a způsobem povoleným platnými zákony; za předpokladu, že tyto agregované statistiky neidentifikují zákazníka nebo jeho důvěrné informace.

2. Odpovědnosti zákazníka.
() obecně. Zákazník je odpovědný a ručí za všechna použití SonoSim IP vyplývající z přístupu poskytnutého Zákazníkem, přímo nebo nepřímo, bez ohledu na to, zda je takový přístup nebo použití povoleno těmito Podmínkami nebo v rozporu s nimi. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, ​​je Zákazník odpovědný za všechny činy a opomenutí Oprávněných uživatelů a jakékoli jednání nebo opomenutí Oprávněného uživatele, které by představovalo porušení těchto Podmínek, pokud by je učinil Zákazník, bude považováno za porušení těchto Podmínek ze strany Oprávněného uživatele. Zákazník. Zákazník vynaloží přiměřené úsilí, aby všechny Oprávněné uživatele seznámil s ustanoveními těchto Podmínek, která se vztahují na používání SonoSim IP takovým Oprávněným uživatelem, a zajistí Oprávněné uživatele, aby tato ustanovení dodržovali.

3. PODPORA. Přístupové právo udělené níže opravňuje zákazníka k službám podpory popsaným čas od času na webových stránkách SonoSim na adrese https://sonosim.com/support po dobu tam uvedenou po datu účinnosti podle těchto podmínek a poté, pouze pokud zákazník zakoupí další služby podpory.

4. Poplatky a platby.

() poplatky. Zákazník zaplatí SonoSim poplatky („Poplatky“), jak je stanoveno v příslušné Investiční smlouvě. Zákazník provede všechny platby podle této smlouvy v amerických dolarech v den splatnosti nebo před datem splatnosti uvedeným v Investiční smlouvě. Pokud zákazník neprovede jakoukoli platbu v době splatnosti, aniž by tím byla omezena další práva a opravné prostředky společnosti SonoSim: (i) SonoSim může účtovat úrok z částky po splatnosti ve výši 1.5 % měsíčně / počítáno denně a sčítané měsíčně, nebo, je-li nižší, úrok z prodlení. nejvyšší sazba povolená podle platných zákonů; (ii) Zákazník uhradí společnosti SonoSim veškeré náklady, které společnosti SonoSim vznikly při vybírání jakýchkoli opožděných plateb nebo úroků, včetně poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a poplatků inkasní agentury; a (iii) pokud takové selhání bude trvat 30 dní nebo déle, může společnost SonoSim pozastavit přístup Zákazníka a jeho Autorizovaných uživatelů k jakékoli části nebo všem Službám, dokud tyto částky nebudou v plné výši zaplaceny.

(B) Daně. Zákazník je odpovědný za veškeré příslušné daně, včetně, bez omezení, jakýchkoli prodejů, používání, poplatků, cel nebo jakýchkoli daní z přidané hodnoty nebo podobných daní splatných v souvislosti s předplatným zákazníka a vyměřitelných jakoukoli místní, státní, provinční, federální nebo zahraniční jurisdikcí. . Pokud není v Investiční smlouvě výslovně uvedeno jinak, všechny poplatky, sazby a odhady nezahrnují daně z prodeje. Pokud se SonoSim domnívá, že se jakákoli taková daň vztahuje na předplatné zákazníka a SonoSim má povinnost takovou daň vybrat a odvést, může být totéž uvedeno na faktuře zákazníkovi, pokud zákazník neposkytne SonoSim platné osvědčení o osvobození od daně, povolení k přímé platbě nebo více -státní certifikát o použití a zákazník jej zaplatí okamžitě nebo jak je uvedeno v takové faktuře. Zákazník odškodní, hájí a ochrání SonoSim a její úředníky, ředitele, zaměstnance, akcionáře, zástupce, partnery, nástupce a povolené převody proti jakýmkoli skutečným nebo hrozícím nárokům, akcím nebo řízením jakéhokoli daňového úřadu vyplývajícím z nebo souvisejících na neplacení daní, které zákazník dluží, s výjimkou případů, kdy jsou jakékoli takové nároky, akce nebo řízení přímo způsobeny tím, že společnost SonoSim neodvede částky vybrané pro tento účel od zákazníka. SonoSim je výhradně odpovědná za daně na základě čistého příjmu SonoSim, aktiv, mezd, majetku a zaměstnanců.

(C) Práva auditu a požadované záznamy. Zákazník souhlasí s tím, že bude během Období a po dobu dvou let po ukončení nebo vypršení platnosti těchto Podmínek udržovat úplné a přesné záznamy v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami, pokud jde o záležitosti nezbytné pro přesné stanovení splatných částek podle těchto Podmínek.

5. Důvěrná informace. Čas od času v průběhu Období může kterákoli Strana sdělit nebo zpřístupnit druhé Straně informace o svých obchodních záležitostech, produktech, důvěrném duševním vlastnictví, obchodních tajemstvích, důvěrných informacích třetích stran a další citlivé nebo vlastnické informace, ať už ústně nebo v písemné, elektronické nebo jiné formě nebo na médiích a bez ohledu na to, zda jsou označeny, označeny nebo jinak označeny jako „důvěrné“ (souhrnně „důvěrné informace“). Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou v době zveřejnění: (a) ve veřejné doméně; b) známé přijímající straně v době zpřístupnění; c) oprávněně získané přijímající stranou na nedůvěrném základě od třetí strany; nebo d) nezávisle vyvinuté přijímající stranou. Přijímající strana nesdělí důvěrné informace poskytující smluvní strany žádné osobě ani subjektu, s výjimkou zaměstnanců přijímající smluvní strany, kteří potřebují znát důvěrné informace, aby přijímající smluvní strana mohla uplatnit svá práva nebo plnit své povinnosti podle této smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené může každá Strana zpřístupnit Důvěrné informace v omezeném rozsahu požadovaném (i) za účelem splnění příkazu soudu nebo jiného vládního orgánu, nebo pokud je to jinak nutné pro dodržení platného práva, za předpokladu, že Strana, která je sdělila, podle příkazu nejprve písemně upozorní druhou stranu a vyvine přiměřené úsilí k získání ochranného příkazu; nebo (ii) stanovit práva Strany podle těchto Podmínek, včetně podání požadovaných soudních podání. Po vypršení nebo ukončení těchto podmínek přijímající strana neprodleně vrátí poskytující straně všechny kopie, ať už v písemné, elektronické nebo jiné formě nebo na médiích, důvěrných informací poskytující strany, nebo všechny takové kopie zničí a písemně potvrdí oznamující straně, že takové důvěrné informace byly zničeny. Povinnosti každé Strany ohledně mlčenlivosti ohledně Důvěrných informací nabývají účinnosti Dnem účinnosti a vyprší pět let od data prvního sdělení přijímající Straně; za předpokladu, že s ohledem na jakékoli Důvěrné informace, které představují obchodní tajemství (jak je stanoveno podle platných zákonů), tyto závazky mlčenlivosti přetrvají i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto Podmínek, dokud takové Důvěrné informace zůstanou předmětem obchodního tajemství ochranu podle platných zákonů.

6. Vlastnictví duševního vlastnictví; Zpětná vazba.
() SonoSim IP. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva neuděluje zákazníkovi žádné právo, nárok, podíl nebo práva k duševnímu vlastnictví v IP SonoSim, „vzhled a dojem“, žádnou nebo všechny související nebo podkladové technologie a jakékoli úpravy nebo odvozená díla. z výše uvedeného vytvořeného společností SonoSim. Pro účely zde „práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají patentová práva (včetně patentových přihlášek a zveřejnění), autorská práva (včetně, ale bez omezení na práva k audiovizuálním dílům a morální práva), práva na obchodní tajemství, morální práva, přednostní práva a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví uznaná v jakékoli zemi nebo jurisdikci na světě. „Morální práva“ znamená jakékoli právo nárokovat si autorství nebo vznést námitku proti jakémukoli zkreslení, mrzačení nebo jiné úpravě nebo jinému hanlivému jednání ve vztahu k dílu, bez ohledu na to, zda by to poškodilo pověst autora, či nikoli, a jakékoli podobné právo, existující podle obecného nebo zákonného práva nebo jakékoli země na světě nebo na základě jakékoli smlouvy, bez ohledu na to, zda je takové právo označeno nebo obecně označováno jako „morální právo“.

(B) Údaje o zákazníkovi. Společnost SonoSim uznává, že mezi SonoSim a zákazníkem zákazník vlastní všechna práva, nároky a podíly, včetně všech práv duševního vlastnictví, k zákaznickým datům a k nim. Zákazník tímto uděluje společnosti SonoSim nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou licenci k reprodukci, distribuci a jinému použití a zobrazování zákaznických dat a provádění všech úkonů týkajících se zákaznických dat, které mohou být nezbytné pro to, aby SonoSim mohla poskytovat služby Zákazníka a nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci k reprodukci, distribuci, úpravě a jinému použití a zobrazování zákaznických dat zahrnutých do agregovaných statistik.

(C) Zpětná vazba. Pokud zákazník nebo kterýkoli z jeho zaměstnanců nebo dodavatelů odešle nebo přenese jakoukoli komunikaci nebo materiály společnosti SonoSim poštou, e-mailem, telefonem nebo jiným způsobem, navrhne nebo doporučí změny IP SonoSim, včetně, bez omezení, nových funkcí nebo funkcí s tím souvisejících, nebo jakýchkoli komentáře, otázky, návrhy a podobně („Zpětná vazba“), SonoSim může takovou zpětnou vazbu volně používat bez ohledu na jakékoli jiné závazky nebo omezení mezi Stranami, kterými se tato Zpětná vazba řídí. Zákazník tímto uděluje společnosti SonoSim jménem Zákazníka a jménem svých zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zástupců veškerá práva, nároky a zájmy a SonoSim může volně používat, bez jakéhokoli připisování nebo kompenzace jakékoli straně, jakékoli nápady, know-how, koncepty, techniky nebo jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve zpětné vazbě, pro jakýkoli účel, ačkoli společnost SonoSim nemusí žádnou zpětnou vazbu používat.

7. Prohlášení.

(a) SonoSim neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se dostupnosti nebo dostupnosti Služeb, pokud není výslovně uvedeno v Příloze A. Nápravné prostředky uvedené v těchto Podmínkách jsou jedinými opravnými prostředky zákazníka a výhradní odpovědností společnosti SonoSim v rámci omezené záruky uvedené v této části 8. (A).

(B) S VÝJIMKOU OMEZENÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE A NA STAŽITELNÝ SOFTWARE A VYBAVENÍ JE SONOSIM IP POSKYTOVÁN „TAK JAK JE“ A SONOSIM TÍMTO SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, AŤ JSOU VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, JINÉ STATUTÁRNÍ ZÁRUKY SPOLEČNOST SONOSIM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV A VŠECH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODU, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ČÁSTI 8(a) SONOSIM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SONOSIM IP NEBO JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO VÝSLEDKY JEJICH POUŽÍVÁNÍ SPLNÍ ZÁKAZNÍKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBY, POŽADAVKY NA POŽADAVKY VERUP JAKÝKOLI ZAMÝŠLENÝ VÝSLEDEK, BÝT KOMPATIBILNÍ NEBO FUNGOVAT S JAKÝKOLI SOFTWAREM, SYSTÉMEM NEBO JINÝMI SLUŽBAMI, NEBO BÝT BEZPEČNÝ, PŘESNÝ, ÚPLNÝ, BEZ ŠKODLIVÉHO KÓDU NEBO BEZ CHYB. S VÝJIMKOU OMEZENÝCH ZÁRUK POSKYTOVANÝCH NA STAŽITELNÝ SOFTWARE A VYBAVENÍ, JAK JE UVEDENO V PŘÍLOZE B, JE SONOSIM IP POSKYTOVÁN „TAK JAK JE“ A SONOSIM TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, STATUTÁRNÍ. SPOLEČNOST SONOSIM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV A VŠECH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODU, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ČÁSTI 8(a) SONOSIM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SONOSIM IP NEBO JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO VÝSLEDKY JEJICH POUŽÍVÁNÍ SPLNÍ ZÁKAZNÍKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBY, POŽADAVKY NA POŽADAVKY VERUP JAKÝKOLI ZAMÝŠLENÝ VÝSLEDEK, BÝT KOMPATIBILNÍ NEBO FUNGOVAT S JAKÝKOLI SOFTWAREM, SYSTÉMEM NEBO JINÝMI SLUŽBAMI, NEBO BÝT BEZPEČNÝ, PŘESNÝ, ÚPLNÝ, BEZ ŠKODLIVÉHO KÓDU NEBO BEZ CHYB.

(C) SYSTÉM SONOSIM A INFORMACE POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM SYSTÉMU MAJÍ INFORMOVAT A POSKYTOVAT ZÁKAZNÍKŮM A VŠEM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM VYSOCE KVALITNÍ PŘÍSTUPY A MATERIÁLY ULTRAZVUKOVÉHO VÝCVIKU ZALOŽENÉ NA LITERATUŘE. ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POSKYTOVÁNÍ SYSTÉMU SONOSIM NEPŘEDSTAVUJE POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ NEBO KLINICKÉ PRAXE SPOLEČNOSTÍ SONOSIM. ZDRAVOTNICKÍ LÉKAŘI JSOU VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VHODNÉ UPLATNĚNÍ A ZAČLENĚNÍ ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU SONOSIM DO KAŽDODENNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE. UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKU, ŽE NOVÝ LÉKAŘSKÝ VÝZKUM MŮŽE OVLIVNIT PŘEVAŽUJÍCÍ ZNALOSTI A DOPORUČENÍ A NEMUSÍ ZATÍM BÝT ZAČLENĚNY DO SYSTÉMU SONOSIM. SONOSIM TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNA PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ÚČINNOSTI, PLATNOSTI NEBO BEZPEČNOSTI POPSANÝCH ULTRAZVUKOVÝCH PROTOKOLŮ, POSTUPŮ NEBO PŘÍPADŮ POUŽITÍ ULTRAZVUKU POPSANÝCH V SYSTÉMU SONOSID. SONOSIM A JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SUBJEKTY, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI VYNECHÁNÍ INFORMACÍ ANI ZA JAKÉKOLI POUŽITÍ INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SYSTÉMEM SONOSIM. SONOSIM SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ZRANĚNÍ NEBO SMRT JAKÉKOLI OSOBY NEBO ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY VZNIKLÉ Z JAKÉHOKOLI PŘÍČINU ZÁKONA SOUVISEJÍCÍHO S POUŽITÍM INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SYSTÉMEM.V MNOHO AKCÍ A POSTUPŮ POPSANÝCH V SYSTÉMU SONOSIM VYŽADUJE DODATEČNÉ ŠKOLENÍ, KTERÉ JE MIMO ROZSAH SYSTÉMU SONOSIM. UŽIVATELŮM SE DOPORUČUJEME, ŽE POUŽITÍ VŠECH INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SYSTÉMU SONOSIM ZŮSTÁVÁ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÉHO UŽIVATELŮ. SONOSIM VYZÝVÁ PRAKTIKY, ABY SE DODRŽOVALI INSTITUCIONÁLNÍM PROTOKOLŮM OVĚŘENÍ, CERTIFIKACE A SKENOVÁNÍ A VŠEM JEDNOTLIVCŮM ABY ZÍSKALI ŠKOLENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SVÝM PROFESIONÁLNÍM POTŘEBÁM A PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONNÝM A REGULAČNÍM POŽADAVKŮM.

8. Odškodnění.

() Odškodnění SonoSim. (i) SonoSim odškodní, bude bránit a ochránit zákazníka před všemi ztrátami, škodami, závazky, náklady (včetně [přiměřených] poplatků za právní zastoupení) („ztráty“), které zákazníkovi vzniknou v důsledku jakéhokoli nároku třetí strany. , žaloba, žaloba nebo řízení („Nárok třetí strany“), že Služby nebo jakékoli použití Služeb v souladu s těmito Podmínkami porušují nebo neoprávněně přisvojují práva duševního vlastnictví takové třetí strany v USA, za předpokladu, že zákazník SonoSim neprodleně písemně oznámí nároku, spolupracuje se SonoSim a umožňuje výhradní pravomoci SonoSim řídit obhajobu a vypořádání takového nároku.
(ii) Pokud je vznesena reklamace třetí strany nebo se zdá, že je to možné, zákazník souhlasí s tím, že povolí společnosti SonoSim na základě vlastního uvážení společnosti SonoSim (A) upravit nebo vyměnit systém SonoSim nebo jeho součást nebo část tak, aby neporušoval autorská práva, nebo (B) získat právo zákazníka pokračovat v používání. Pokud SonoSim rozhodne, že žádná alternativa není přiměřeně dostupná, může SonoSim ukončit tyto Podmínky, jako celek nebo s ohledem na dotčenou součást nebo část, s okamžitou účinností po písemném oznámení zákazníkovi.
(iii) Tento oddíl 9(a) se nepoužije v rozsahu, ve kterém údajné porušení vyplývá z: (A) použití systému SonoSim v kombinaci s daty, softwarem, hardwarem, vybavením nebo technologií, které nejsou poskytovány společností SonoSim nebo autorizovány společností SonoSim SonoSim písemně; (B) úpravy systému SonoSim neprovedené společností SonoSim; nebo (C) Zákaznická data.

(B) Odškodnění zákazníka. Zákazník odškodní, ochrání a podle volby SonoSim bude bránit SonoSim před a proti jakýmkoli ztrátám vyplývajícím z jakéhokoli tvrzení třetí strany, že zákaznická data nebo jakékoli použití zákaznických dat v souladu s těmito podmínkami porušuje nebo neoprávněně přivlastňuje takovou třetí stranu. práva duševního vlastnictví strany v USA a jakékoli nároky třetích stran na základě (i) ​​nedbalosti nebo úmyslného pochybení zákazníka nebo kteréhokoli oprávněného uživatele; nebo (ii) používání SonoSim IP způsobem, který není povolen těmito Podmínkami; (iii) používání SonoSim IP v kombinaci s daty, softwarem, hardwarem, vybavením nebo technologií, které nebyly poskytnuty společností SonoSim nebo písemně schváleny společností SonoSim; nebo (iv) úpravy IP SonoSim neprovedené společností SonoSim, za předpokladu, že zákazník nemůže urovnat žádné nároky třetích stran vůči SonoSim, pokud SonoSim nebude s takovým vyrovnáním souhlasit, a dále za předpokladu, že SonoSim bude mít právo se podle svého uvážení bránit sám proti jakémukoli takovému nároku třetí strany nebo se účastnit jeho obhajoby právníkem podle vlastního výběru.

(C) Jediný lék. TENTO ODDÍL 9 STANOVUJE JEDINÉ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY ZÁKAZNÍKA A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST A POVINNOST SPOLEČNOSTI SONOSIM ZA JAKÉKOLI SKUTEČNÉ, OHROŽENÉ NEBO ÚDAJNÉ NÁROKY, ŽE SPOLEČNOST SONOSIM IP PORUŠUJE, NESPRÁVNĚ SPRÁVUJE, NEBO JINAK PROPARTU VINYTERD ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONOSIM PODLE TOHOTO ODDÍLU 9 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE 500,000 XNUMX USD.

9. Omezení odpovědnosti. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST SONOSIM ODPOVĚDNÁ ZA TĚMITO PODMÍNKAMI ANI V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ NEBO SPRÁVNÉ TEORIE, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI A:JINAK (JINAK, NEVHODNÉ, NEVHODNÉ) ZA JAKÉKOLIV EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ, ZVÝŠENÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY; (b) ZVÝŠENÉ NÁKLADY, SNÍŽENÍ HODNOTY NEBO ZTRÁTU OBCHODŮ, VÝROBY, VÝNOSŮ NEBO ZISKU; (c) ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA NEBO POVĚSTI; (d) POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU, PŘERUŠENÍ, ZPOŽDĚNÍ NEBO OBNOVU JAKÝCHKOLI DAT NEBO PORUŠENÍ DAT NEBO ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU; NEBO (e) NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SONOSIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT ČI ŠKOD NEBO JINAK BY TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY PŘEDVÍDALI JINAK. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONOSIM VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ NEBO SPRÁVNÉ TEORIE, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ SMLOUVY (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI JINÝCH ODPOVĚDNOSTÍ A JINÝCH ODPOVĚDNOSTÍ JINÝCH ODPOVĚDNOSTÍ ZA TĚCHTO PODMÍNEK V OBDOBÍ JEDNOHO ROKU PŘEDCHÁZEJÍCÍMU UDÁLOSTI, KTERÉ VZNIKL NÁROKU NEBO 250,000 XNUMX USD.

10. Termín a ukončení.

() Období. Tyto Podmínky vstoupí v platnost na základě jakékoli Objednávky Zákazníka a pokud nebudou ukončeny dříve v souladu s výslovnými ustanoveními těchto Podmínek, zůstanou v platnosti až do konce Zákazníkova předplatného služeb SonoSim, jak je uvedeno v Investiční smlouvě.

(B) Ukončení. Kromě jakéhokoli jiného práva na výslovné ukončení stanoveného v těchto podmínkách:

(i) Společnost SonoSim může ukončit tyto Podmínky s účinností na základě písemného oznámení zákazníkovi, pokud Zákazník: (A) nezaplatí jakoukoli částku, která je splatná podle těchto podmínek, a takové selhání trvá déle než 30 dnů po doručení písemného oznámení společnosti SonoSim; nebo (B) poruší jakoukoli ze svých povinností podle oddílu 2 písm. c) nebo oddílu 6.

(ii) Kterákoli strana může tyto Podmínky ukončit s účinností na základě písemného oznámení zaslaného druhé Straně, pokud druhá Strana závažným způsobem poruší tyto Podmínky a takové porušení: (A) není možné napravit; nebo (B) je schopen vyléčit, zůstane nevyléčen 30 dnů poté, co neporušující strana písemně oznámí porušující straně porušení.

(iii) Každá Strana může ukončit tyto Podmínky s okamžitou účinností po písemném oznámení druhé Straně, pokud se druhá Strana: (A) stane insolventní nebo je obecně neschopná splácet nebo nesplácet své dluhy při jejich splatnosti; (B) podá nebo podal proti ní návrh na dobrovolný nebo nedobrovolný konkurz nebo se jinak stane předmětem, dobrovolně či nedobrovolně, jakémukoli řízení podle jakéhokoli tuzemského nebo zahraničního konkurzního nebo insolvenčního zákona; C) provádí nebo se snaží provést obecný úkol ve prospěch svých věřitelů; nebo (D) žádá nebo jmenovala správce konkurzní podstaty, správce, opatrovníka nebo podobného zástupce jmenovaného příkazem jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce, aby převzal nebo prodal jakoukoli významnou část svého majetku nebo podniku.

(C) Účinek vypršení platnosti nebo ukončení. Po vypršení nebo dřívějším ukončení těchto podmínek zákazník okamžitě přestane používat SonoSim IP a, aniž by byly omezeny povinnosti zákazníka podle oddílu 6, zákazník přestane používat a vymaže, zničí nebo vrátí všechny kopie SonoSim IP a písemně potvrdí SonoSim, že SonoSim IP byla smazána nebo zničena. Žádné vypršení platnosti nebo ukončení neovlivní povinnost zákazníka uhradit všechny Poplatky, které se mohly stát splatnými před tímto vypršením nebo ukončením, ani opravňovat zákazníka k jakékoli refundaci.

(D) Přežití. Tento oddíl 11(d) a oddíly 1, 5, 6, 7, 8(b), 9, 10 a 12 přetrvají i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto podmínek. Žádná další ustanovení těchto podmínek nepřežijí po vypršení nebo dřívějším ukončení těchto podmínek.

11. Smíšený.

() celá dohoda. Tyto podmínky, spolu s jakýmikoli dalšími dokumenty, které jsou zde začleněny odkazem, a všechny související přílohy představují jedinou a úplnou dohodu stran s ohledem na předmět těchto podmínek a nahrazují všechna předchozí a současná ujednání, dohody a prohlášení a záruky, písemné i ústní s ohledem na toto téma. Pokud není v části 2(b) uvedeno jinak, v případě jakéhokoli rozporu mezi prohlášeními učiněnými v textu těchto podmínek, souvisejících příloh a jakýchkoli dalších dokumentů zahrnutých v tomto dokumentu formou odkazu, platí následující pořadí priorit: ( i) za prvé, tyto Podmínky, s výjimkou jejích Příloh; (ii) za druhé, přílohy k těmto Podmínkám k datu účinnosti; a (iii) za třetí, jakékoli další dokumenty zahrnuté v tomto dokumentu odkazem.

(B) Oznámení. Veškerá oznámení, žádosti, souhlasy, nároky, požadavky, zřeknutí se a další sdělení uvedená v tomto dokumentu (každé „Oznámení“) musí být písemná a musí být adresována smluvním stranám na adresy uvedené na první stránce těchto podmínek (nebo na jinou adresu, kterou může každá příslušná Strana čas od času určit v souladu s tímto oddílem). Všechna oznámení musí být doručena osobním doručením, celostátně uznávaným nočním kurýrem (se všemi poplatky předem uhrazenými), faxem nebo e-mailem (s potvrzením přenosu) nebo ověřenou nebo doporučenou poštou (v každém případě je požadováno potvrzení o vrácení, poštovné se platí předem ). Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, oznámení je účinné pouze: (i) po obdržení přijímající stranou; a (ii) pokud strana poskytující oznámení splnila požadavky tohoto oddílu.

(C) Změna a úprava; Vzdání se práva. Žádné změny nebo úpravy těchto podmínek nejsou účinné, pokud nejsou v písemné formě a podepsané oprávněným zástupcem každé strany. Žádné zřeknutí se kteréhokoli ustanovení této smlouvy kteroukoli stranou nebude účinné, pokud nebude výslovně uvedeno písemně a podepsáno stranou, která se takto vzdává. Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, (i) žádné neuplatnění nebo prodlení s uplatněním jakýchkoli práv, nápravných opatření, pravomocí nebo výsad vyplývajících z těchto podmínek nebude fungovat ani nebude vykládáno jako vzdání se těchto podmínek, a (ii) žádné jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, opravného prostředku, pravomoci nebo výsady podle této smlouvy bude bránit jakémukoli jinému nebo dalšímu jejich výkonu nebo výkonu jakéhokoli jiného práva, opravného prostředku, pravomoci nebo výsady.

(D) Dělitelnost. Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakékoli jurisdikci, tato neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádnou jinou podmínku nebo ustanovení těchto podmínek, ani nezruší nebo učiní nevymahatelné takové podmínky nebo ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci. Po takovém zjištění, že jakákoli podmínka nebo jiné ustanovení je neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, strany v dobré víře vyjednají úpravu těchto Podmínek tak, aby co nejblíže provedly svůj původní záměr oboustranně přijatelným způsobem tak, aby zamýšlené transakce tímto být dovršen tak, jak bylo původně zamýšleno, v nejvyšší možné míře.

(E) Rozhodné právo; Předložení jurisdikci. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s vnitřními zákony státu Kalifornie, aniž by uváděly v platnost ustanovení o volbě nebo kolizi právních předpisů nebo pravidlo, které by vyžadovalo nebo umožňovalo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce, než jsou právní předpisy daného státu. z Kalifornie. Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto podmínek nebo licencí udělených podle nich nebo s nimi související budou zahájeny výhradně u federálních soudů Spojených států amerických nebo u soudů státu Kalifornie, v každém případě se sídlem v hrabství Los Angeles a každá strana se neodvolatelně podřizuje výhradní jurisdikci těchto soudů v jakémkoli takovém sporu, žalobě nebo řízení.

(F) Arbitráž. Jakýkoli spor, nárok nebo kontroverze vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami nebo jejich porušení, ukončení, vymáhání, výklad nebo platnost, včetně určení rozsahu nebo použitelnosti této dohody k rozhodčímu řízení, bude rozhodnuto arbitráží v okrese Los Angeles. , Kalifornie před jedním arbitrem. Rozhodčí řízení bude řídit JAMS v souladu se svými Komplexními rozhodčími pravidly a postupy a v souladu se Zrychlenými postupy v těchto Pravidlech. Rozsudek o nálezu může být vydán u kteréhokoli soudu s příslušností. Tato klauzule nebrání stranám v tom, aby hledaly prozatímní nápravu na pomoc rozhodčímu řízení u soudu s příslušnou jurisdikcí.

(G) Přiřazení. Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti SonoSim postoupit žádná ze svých práv nebo delegovat jakékoli své povinnosti podle této smlouvy, v každém případě, ať už dobrovolně, nedobrovolně, ze zákona nebo jinak. Jakékoli údajné přidělení nebo delegování v rozporu s tímto oddílem bude neplatné. Žádné postoupení nebo delegování nezbaví pověřující nebo delegující stranu žádných jejích závazků podle této smlouvy. Tyto Podmínky jsou závazné a platí ve prospěch Stran a jejich příslušných povolených nástupců a postupníků.

(H) Nařízení o vývozu. Zákazník musí dodržovat všechny příslušné federální zákony, předpisy a pravidla a splnit všechny požadované závazky (včetně získání jakékoli nezbytné vývozní licence nebo jiného vládního schválení), které zakazují nebo omezují export nebo reexport IP SonoSim nebo jakýchkoli zákaznických dat mimo Spojené státy

(I) Práva vlády USA. Každý software ke stažení a softwarové komponenty, které tvoří zařízení nebo služby, jsou „komerčním produktem“, jak je tento termín definován v 48 CFR § 2.101, sestávající z „komerčního počítačového softwaru“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“, jak jsou takové podmínky použitý v 48 CFR § 12.212. V souladu s tím, pokud je zákazník agenturou vlády USA nebo jakýmkoli jejím dodavatelem, obdrží zákazník pouze taková práva s ohledem na Služby a software ke stažení, jaká jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům, v souladu s (a) 48 CFR § 227.7201 až 48. CFR § 227.7204, pokud jde o ministerstvo obrany a jejich dodavatele, nebo (b) 48 CFR § 12.212, pokud jde o všechny ostatní uživatele vlády USA a jejich dodavatele.

(J) Spravedlivá pomoc. Každá strana bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení nebo hrozící porušení kterékoli z jejích povinností podle článku 6 nebo v případě Zákazníka podle článku 2 písm. c) takovou stranou by způsobilo druhé straně nenapravitelnou škodu, za kterou by nevznikla peněžitá škoda. adekvátní nápravu a souhlasí s tím, že v případě takového porušení nebo hrozícího porušení bude mít druhá strana nárok na nápravu podle práva ekvity, včetně soudního příkazu, soudního příkazu, konkrétního plnění a jakékoli jiné nápravy, která může být dostupná u jakéhokoli soudu, bez jakéhokoli požadavku na složení dluhopisu nebo jiného zajištění nebo doložení skutečných škod nebo toho, že peněžitá škoda není adekvátní nápravou. Takové opravné prostředky nejsou výlučné a doplňují všechny ostatní opravné prostředky, které mohou být dostupné ze zákona, na základě spravedlnosti nebo jinak.

EXPONÁT A
PODMÍNKY A PODMÍNKY PRO STAŽENÍ SOFTWARU A VYBAVENÍ

1. Udělení licence. V souladu s podmínkami těchto Podmínek a zaplacením příslušných poplatků udělují SonoSim, Inc., SonoSim a jejich dodavatelé zákazníkovi nevýhradní, nepřevoditelnou licenci v souladu s podmínkami příslušné investiční smlouvy k používání stahování. Software.

2. Omezení licence. Není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, zákazník nebude mít žádné právo a nebude: (i) provádět opravy nebo jinak upravovat či přizpůsobovat software ke stažení nebo vytvářet odvozená díla založená na softwaru ke stažení nebo povolit třetím stranám, aby udělat to samé; (ii) vytvářet nebo distribuovat kopie softwaru ke stažení nebo elektronicky převádět software ke stažení z jednoho počítače na druhý nebo přes jinou síť, než jak je vyžadováno pro použití softwaru ke stažení podle příslušné investiční smlouvy; (iii) dekompilovat, překládat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak redukovat software ke stažení do podoby čitelné pro člověka; (v) používat software ke stažení jakýmkoli způsobem k poskytování služeb, webhostingu nebo jiných počítačových služeb třetím stranám; (vi) pronajímat, pronajímat nebo poskytovat sublicence ke stažení softwaru; (vii) používat software ke stažení k vývoji jakéhokoli produktu, který má stejnou primární funkci jako software ke stažení, nebo (viii) publikovat nebo jinak zveřejňovat výsledky jakýchkoli srovnávacích testů spuštěných na softwaru ke stažení.

3. Upgrade. Pro účely těchto podmínek zahrnuje „Software ke stažení“ také všechny upgrady, aktualizace, opravy chyb nebo upravené verze (souhrnně „upgrady“) softwaru ke stažení licencovaného nebo poskytnutého zákazníkovi společností SonoSim nebo autorizovaným distributorem softwaru ke stažení. Bez ohledu na výše uvedené nemá SonoSim žádnou povinnost vyvíjet nebo poskytovat jakékoli Upgrady podle těchto Podmínek. Pokud jsou vyvinuty nebo poskytovány Upgrady, Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že: (i) Zákazník nemá žádnou licenci ani právo používat jakékoli takové Upgrady, pokud Zákazník v době pořízení takového Upgradu již nevlastní platnou licenci na původní Software, (ii ) Zákazník nemá žádnou licenci ani právo používat takové Upgrady, pokud zákazník nezaplatil v plné výši všechny licenční, sublicenční nebo jiné poplatky splatné s ohledem na Software ke stažení, a (iii) použití Upgradů je omezeno na zařízení SonoSim, pro které je zákazník původní zákazník kupující. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakákoliv povinnost společnosti SonoSim podporovat a/nebo nabízet podporu pro dřívější verzi softwaru ke stažení může být ukončena, jakmile bude aktualizace dostupná.

4. Vlastnická práva. Software ke stažení je a zůstane výhradním a výhradním vlastnictvím SonoSim. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva neuděluje zákazníkovi žádné právo, nárok, podíl nebo práva k duševnímu vlastnictví ke stažení softwaru. Pro účely zde „práva duševního vlastnictví“ znamenají patentová práva (včetně patentových přihlášek a zveřejnění), autorská práva (včetně, ale nikoli výhradně, práv k audiovizuálním dílům a morálních práv), práva na obchodní tajemství, morální práva, přednostní práva a jakákoli jiná práva duševního vlastnictví uznaná v jakékoli zemi nebo jurisdikci na světě. „Morální práva“ znamená jakékoli právo nárokovat si autorství nebo vznést námitku proti jakémukoli zkreslení, mrzačení nebo jiné úpravě nebo jinému hanlivému jednání ve vztahu k dílu, ať už by to poškodilo pověst autora, či nikoli, a jakékoli podobné právo, existující podle obecného nebo zákonného práva nebo jakékoli země na světě nebo na základě jakékoli smlouvy, bez ohledu na to, zda je takové právo označeno nebo obecně označováno jako „morální právo“.

5. Oznámení o vlastnických právech. Zákazník je povinen udržovat a reprodukovat všechny ochranné známky, autorská práva, patenty a upozornění na jiná vlastnická práva na všech kopiích softwaru ke stažení v jakékoli formě ve stejné formě a stejným způsobem, jakým jsou tyto ochranné známky, autorská práva, patenty a upozornění na jiná práva součástí softwaru ke stažení.

6. Omezená záruka a odmítnutí odpovědnosti. SonoSim zaručuje, že veškeré zařízení bude po dobu jednoho (1) roku od zakoupení zákazníkem fungovat v souladu s požadavky na jeho použití se systémem SonoSim. Tyto omezené záruky se vztahují pouze na zákazníka. Veškeré záruční nároky je třeba uplatnit kontaktováním SonoSim Monda do pátku mezi 6:00 a 5:00 tichomořského času nebo e-mailem během příslušné záruční doby. Za předpokladu, že (a) zákazník oznámil společnosti SonoSim takový podstatný nesoulad během příslušné záruční doby a (b) společnost SonoSim potvrdila, že takový software nebo zařízení ke stažení je v podstatě nevyhovující, jako jediný a výhradní opravný prostředek zákazníka a SonoSim a jeho Veškerá odpovědnost dodavatelů v rámci této omezené záruky SonoSim podle svého uvážení opraví nebo vymění software nebo zařízení ke stažení nebo vrátí cenu softwaru nebo zařízení ke stažení. S výjimkou ustanovení v tomto dokumentu je Software poskytován „TAK, JAK JE“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ a bez záruky jakéhokoli druhu. SonoSim nezaručuje, že software ke stažení je bez chyb, že jakékoli chyby v softwaru ke stažení budou opraveny nebo že zákazník bude moci software ke stažení provozovat bez problémů nebo přerušení. Společnost SonoSim si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli opravy nebo výměny požadované mimo dobu omezené záruky a dále si vyhrazuje právo účtovat dodatečné poplatky za takové opravy nebo výměny, pokud ji společnost SonoSim podle vlastního uvážení přijme mimo dobu omezené záruky. Záruka na software ke stažení neplatí, pokud software ke stažení: (i) je licencován pro účely beta, hodnocení, testování nebo předvádění, za které společnost SonoSim neobdrží licenční poplatek, (ii) byl jakýmkoli způsobem změněn, s výjimkou SonoSim, (iii) nebyl nainstalován, provozován, opraven nebo udržován v souladu s pokyny dodanými společností SonoSim, (iv) byl vystaven špatnému zacházení, abnormálnímu fyzickému nebo elektrickému stresu, nesprávnému použití, nedbalosti nebo nehodě nebo (v) se používá při extrémně nebezpečných činnostech. Záruka na zařízení neplatí, pokud bylo zařízení: (i) jakkoli změněno, s výjimkou SonoSim, (ii) nebylo používáno, opraveno nebo udržováno v souladu s pokyny dodanými společností SonoSim, (iii) bylo byl vystaven špatnému zacházení, abnormálnímu fyzickému nebo elektrickému stresu, nesprávnému použití, nedbalosti nebo nehodě, nebo (iv) je používán při jiných činnostech, než které jsou určeny společností SonoSim pro použití se systémem SonoSim.

7. Varování před viry. SonoSim může požádat zákazníka, aby dočasně deaktivoval antivirový software, aby mohl SonoSim dokončit instalaci softwaru ke stažení. Společnost SonoSim nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost, pokud se do počítače zákazníka během doby instalace dostane počítačový virus, počítačový červ, počítačová časovaná bomba nebo podobná součást. Společnost SonoSim doporučuje, aby si zákazník před instalací softwaru ke stažení zálohoval všechna data a povolil antivirový software ihned po instalaci softwaru ke stažení.

8. Upozornění na opakující se pohyb. Stejně jako u každého úkolu s opakovaným pohybem může opakované použití stejného pohybu při použití ultrazvukového tréninkového roztoku SonoSim způsobit únavu tkání, což má za následek bolest, otoky, brnění, necitlivost nebo citlivost. SonoSim doporučuje, abyste (a) produkt nepoužívali nepřetržitě po delší dobu, (b) měli byste si každou hodinu udělat 10 až 15minutovou přestávku ve skenování, (c) pokud zaznamenáte některý z výše popsaných příznaků, v souvislosti s používáním ultrazvukového tréninkového řešení SonoSim přestaňte software ke stažení používat a poraďte se s lékařem.

9. Varování SonoSim LiveScan®. Pokud zařízení obsahuje SonoSim LiveScan, NESMÍ být použito u žádné osoby, která má kardiostimulátor, implantabilní kardioverter defibrilátor nebo jiné elektronické lékařské zařízení.

10. Příprava na test SonoSim SPI studijní nástroj je zamýšlen jako doplněk výuky a není v žádném případě zárukou certifikace ARDMS. Společnost SonoSim vyvinula přiměřené úsilí, aby poskytla aktuální a přesné informace, nicméně ARDMS může kdykoli provést změny ve vyšetření. SonoSim nenese odpovědnost za žádné neúmyslné chyby nebo opomenutí a nezaručuje, že uživatelé složí zkoušku ARDMS SPI. SonoSim a ARDMS nejsou přidruženy. ARDMS tuto službu nepodpořila.

Nástroje „Study“ SonoSim, včetně SonoSim SPI Test Prep, SonoSim CaseStudies a SonoSim QuestionBank, jsou určeny jako samostudijní výukové doplňky navržené pro použití ve spojení s dalšími nástroji SonoSim, stejně jako klinické skenování u lůžka. SonoSim není akreditovaný akademický program. Tyto nástroje jako takové nelze považovat za náhradu za klinickou praxi nebo osobní práci s odbornými instruktory ultrazvuku, ani samy o sobě nepředstavují komplexní přípravu na zkoušky licenční komise.

11. Termín a ukončení. Licenční práva zákazníka k softwaru ke stažení budou ukončena okamžitě po ukončení příslušného předplatného. Po takovém ukončení musí zákazník zničit všechny kopie softwaru ke stažení, které vlastní nebo má pod kontrolou.