Umowa użytkownika końcowego

Data ostatniej aktualizacji: 1 marca 2023 r

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE NINIEJSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NATYCHMIAST ZWRÓĆ OPROGRAMOWANIE I USŁUGI.

Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej oraz uiszczenia stosownych opłat, SonoSim, Inc., kalifornijska korporacja („SonoSim”) niniejszym udziela Państwu („Użytkownik końcowy”) jedno, niewyłączne, niezbywalne prawo dostępu i korzystania z Systemu SonoSim, w tym oprogramowania SonoSim („Oprogramowanie”) w formacie kodu wynikowego, kursów online i sprzętu skonfigurowanego do użytku z systemem („Sprzęt").

IP SonoSim. Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Umowa nie przyznaje mu żadnych praw, tytułów, udziałów ani praw własności intelektualnej w żadnym aspekcie Systemu SonoSim, w tym Oprogramowania lub Sprzętu („IP SonoSim”), „wygląd i styl”, jakąkolwiek lub całą powiązaną lub podstawową technologię oraz wszelkie modyfikacje lub prace pochodne w oparciu o powyższe stworzone przez SonoSim. Do celów zawartych w niniejszym dokumencie „Prawa własności intelektualnej” oznacza prawa patentowe (w tym zgłoszenia patentowe i ujawnienia), prawa autorskie (w tym między innymi prawa do utworów audiowizualnych i autorskie prawa osobiste), prawa do tajemnicy handlowej, prawa osobiste, prawa pierwszeństwa i wszelkie inne prawa własności intelektualnej uznawane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie. “Prawa moralne” oznacza jakiekolwiek prawo do roszczenia autorstwa lub sprzeciwu wobec jakiegokolwiek zniekształcenia, okaleczenia lub innej modyfikacji lub innego uwłaczającego działania w stosunku do utworu, niezależnie od tego, czy byłoby to szkodliwe dla reputacji autora, oraz wszelkie podobne prawa istniejące na podstawie lub prawem ustawowym lub dowolnym krajem na świecie lub na mocy jakiegokolwiek traktatu, niezależnie od tego, czy takie prawo jest określane lub ogólnie określane jako „prawo moralne”. Użytkownik końcowy nie może w żadnym momencie, bezpośrednio ani pośrednio, ani zezwalać nikomu innemu na: (i) kopiowanie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych własności intelektualnej SonoSim, w całości lub w części; (ii) wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, udzielać licencji, udzielać podlicencji, cedować, rozpowszechniać, publikować, przenosić lub w inny sposób udostępniać własności intelektualnej SonoSim; (iii) dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, dekompilować, dekodować, dostosowywać lub w inny sposób próbować uzyskać lub uzyskać dostęp do dowolnego składnika oprogramowania SonoSim IP, w tym Oprogramowania do pobrania, w całości lub w części; (iv) usunąć wszelkie informacje o prawach własności z własności intelektualnej SonoSim; lub (v) używać własności intelektualnej SonoSim w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który narusza, przywłaszcza lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub które naruszają obowiązujące prawo.

SonoSim może monitorować korzystanie przez Użytkownika końcowego z Oprogramowania i Usług oraz gromadzić i kompilować dane i informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika końcowego z Systemu SonoSim, z którego korzysta SonoSim w sposób zagregowany i anonimowy, w tym w celu zestawiania informacji statystycznych i wydajnościowych związanych ze świadczeniem i funkcjonowania Usług („Statystyki Zagregowane”). W stosunkach między firmą SonoSim a użytkownikiem końcowym wszelkie prawa, tytuły i udziały w statystykach zagregowanych oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich należą i są zachowane wyłącznie przez firmę SonoSim. Użytkownik Końcowy przyjmuje do wiadomości, że SonoSim może kompilować Statystyki Zagregowane na podstawie danych Użytkownika Końcowego wprowadzanych do Usług. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na to, że SonoSim może (i) udostępniać publicznie Statystyki Zagregowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz (ii) korzystać ze Statystyk Zagregowanych w zakresie i w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo; pod warunkiem, że takie zagregowane statystyki nie identyfikują Użytkownika końcowego.

Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszystkie sposoby korzystania z IP SonoSim wynikające z dostępu przez niego, bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy taki dostęp lub korzystanie jest dozwolone przez niniejszą Umowę, czy z naruszeniem.

Informacja medyczna. Informacje zawarte w Oprogramowaniu mają na celu informowanie i dostarczanie Użytkownikom końcowym najnowszych podejść i materiałów szkoleniowych dotyczących ultrasonografii, opartych na literaturze. Obowiązkiem poszczególnych lekarzy jest właściwe stosowanie i integrowanie wiedzy uzyskanej z Oprogramowania w codzienną praktykę medyczną. Użytkowników końcowych informuje się, że nowe badania medyczne mogą wpłynąć na panującą wiedzę i zalecenia. Firma SonoSim nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do skuteczności lub bezpieczeństwa opisanych protokołów USG, procedur lub przypadków użycia USG opisanych w Oprogramowaniu dla jakiejkolwiek indywidualnej osoby.

Zastrzeżenie dotyczące informacji medycznych. SonoSim oraz autorzy, redaktorzy, producenci, eksperci, programiści i inne osoby, które brały udział w tworzeniu Oprogramowania, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia informacji, ani za jakiekolwiek konsekwencje zastosowania informacji w Oprogramowaniu. SonoSim nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć jakiejkolwiek osoby ani za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, szczególne lub karne wynikające z jakiejkolwiek przyczyny działania związanej z wykorzystaniem informacji zawartych w Oprogramowaniu.

Wiele czynności i procedur opisanych w programie szkoleniowym wymaga dodatkowego szkolenia, które wykracza poza zakres Oprogramowania. Informuje się użytkowników, że za wykorzystanie wszystkich informacji zawartych w tym oprogramowaniu odpowiada wyłącznie osoba fizyczna. Firma SonoSim zachęca praktyków do przestrzegania instytucjonalnych protokołów uwierzytelniania, certyfikacji i skanowania. Firma SonoSim zachęca wszystkie osoby do odbycia szkolenia odpowiedniego do ich potrzeb i wymagań zawodowych.

Podobnie jak w przypadku każdego powtarzalnego zadania ruchowego, wielokrotne używanie tego samego ruchu podczas korzystania z rozwiązania do treningu ultradźwiękowego SonoSim może powodować zmęczenie tkanek, co skutkuje bólem, obrzękiem, mrowieniem, drętwieniem lub tkliwością. Firma SonoSim zaleca, aby (a) nie używać produktu w sposób ciągły przez dłuższy czas, (b) co godzinę robić 10–15 minut przerwy od skanowania, (c) jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych powyżej objawów, w w związku z korzystaniem z Rozwiązania SonoSim Ultrasound Training Solution, zaprzestania korzystania z Oprogramowania i skonsultowania się z lekarzem.

Ostrzeżenie SonoSim LiveScan®. Jeśli zakup obejmuje oprogramowanie SonoSim LiveScan®, NIE wolno go używać u osób, które mają rozrusznik serca, wszczepialny kardiowerter-defibrylator lub inne elektroniczne urządzenie medyczne.

Narzędzie do nauki SonoSim SPI Test Prep ma służyć jako uzupełnienie nauki i w żaden sposób nie gwarantuje uzyskania certyfikatu ARDMS. SonoSim dołożył uzasadnionych starań, aby zapewnić aktualne i dokładne informacje, jednak ARDMS może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w badaniu. SonoSim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezamierzone błędy lub pominięcia i nie gwarantuje, że użytkownicy zdadzą egzamin ARDMS SPI. SonoSim i ARDMS nie są powiązane. ARDMS nie zatwierdził tej usługi.

Narzędzia SonoSim „Study”, w tym SonoSim SPI Test Prep, SonoSim CaseStudies i SonoSim QuestionBank, są przeznaczone jako uzupełnienie nauki do samodzielnej nauki, zaprojektowane do użytku w połączeniu z innymi narzędziami SonoSim, a także do skanowania klinicznego przy łóżku pacjenta. SonoSim nie jest akredytowanym programem akademickim. Jako takie, tych narzędzi nie należy traktować jako zamienników praktyki klinicznej lub osobistej pracy z instruktorami-ekspertami USG, ani same w sobie nie są wszechstronnym przygotowaniem do egzaminów licencyjnych.

SONOSIM IP JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU „TAK JAK JEST” I NINIEJSZYM SONOSIM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH. SONOSIM W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGÓW, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. SONOSIM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE SONOSIM IP LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB WYNIKI JEGO UŻYWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB INNEJ OSOBY, DZIAŁAJĄ BEZ PRZERW, OSIĄGNĄ DOWOLNY ZAMIERZONY REZULTAT, DOWOLNY WYNIK, , LUB INNYCH USŁUG LUB BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, WOLNE OD SZKODLIWEGO KODU LUB BEZBŁĘDNE. SONOSIM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE SONOSIM IP LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB REZULTATY JEGO UŻYWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA KLIENTA LUB INNYCH OSÓB, DZIAŁAJĄ BEZ PRZERW, OSIĄGNĄ DOWOLNY ZAMIERZONY WYNIK, ZAPEWNIENIE I ZAPEWNIENIE LUB INNE USŁUGI, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, WOLNE OD SZKODLIWYCH KODÓW LUB BEZBŁĘDNE.

SYSTEM SONOSIM ORAZ INFORMACJE PRZEKAZYWANE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU MAJĄ NA CELU INFORMOWANIE I DOSTARCZANIE UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU WYSOKIEJ JAKOŚCI PODEJŚCIA I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH OPARTYCH NA LITERATURZE. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE DOSTARCZENIE SYSTEMU SONOSIM NIE STANOWI WYKONYWANIA PRAKTYKI LEKARSKIEJ LUB KLINICZNEJ PRZEZ SONOSIM. PRAKTYKÓW MEDYCZNYCH PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁAŚCIWE STOSOWANIE I WŁĄCZENIE WIEDZY WYNIESIONEJ DZIĘKI STOSOWANIU SYSTEMU SONOSIM W CODZIENNĄ PRAKTYKĘ MEDYCZNĄ. INFORMUJEMY KLIENTOWI, ŻE NOWE BADANIA MEDYCZNE MOGĄ WPŁYWAĆ NA OBECNĄ WIEDZĘ I REKOMENDACJE I NIE MOGĄ JESZCZE BYĆ WŁĄCZONE DO SYSTEMU SONOSIM. SONOSIM NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SKUTECZNOŚCI, WAŻNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA OPISANYCH PROTOKOŁÓW, PROCEDUR ULTRADŹWIĘKOWYCH LUB PRZYPADKÓW WYKORZYSTANIA ULTRADŹWIĘKÓW OPISANYCH W SYSTEMIE SONOSIM DLA DOWOLNYCH OSÓB. SONOSIM I PODMIOTY Z NAMI POWIĄZANE, URZĘDNICY, PRACOWNICY, KONTRAHENCI, PODMIOTY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA INFORMACJI ANI ZA JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ SYSTEM SONOSIM. SONOSIM NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ JAKICHKOLWIEK OSÓB, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SYSTEM SONOSIM. WIELE CZYNNOŚCI I PROCEDUR OPISANYCH W SYSTEMIE SONOSIM WYMAGA DODATKOWEGO PRZESZKOLENIA, KTÓRY PRZEKRACZA ZAKRES SYSTEMU SONOSIM. ZALECA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU, ŻE ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W SYSTEMIE SONOSIM JEST WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO. SONOSIM WZYWA PRAKTYKÓW DO ZGODNOŚCI Z INSTYTUCJONALNYMI PROTOKOŁAMI CERTYFIKACJI, CERTYFIKACJI I SKANOWANIA ORAZ DO WSZYSTKICH OSÓB DO ODBYCIA SZKOLENIA ODPOWIEDNIEGO DO ICH POTRZEB ZAWODOWYCH ORAZ ODPOWIEDNICH WYMAGAŃ USTAWOWYCH I PRAWNYCH.

W ŻADNYM WYPADKU SONOSIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO IP SONOSIM W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ LUB SPRAWIEDLIWOŚCI, W TYM NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW CZYNNYCH (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNEGO RODZAJU SZKODY, W TYM: (a) SZKODY BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE, ZWIĘKSZONE LUB KARNE; (b) WZROST KOSZTÓW, OBNIŻENIE WARTOŚCI LUB UTRATA DZIAŁALNOŚCI, PRODUKCJI, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW; (c) UTRATA DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI; (d) KORZYSTANIE, NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA, UTRATA, PRZERWANIE, OPÓŹNIENIE LUB ODZYSKIWANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH LUB NARUSZENIE DANYCH LUB BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU; LUB (e) KOSZT WYMIANY TOWARÓW LUB USŁUG, W KAŻDYM PRZYPADKU NIEZALEŻNIE OD CZY SONOSIM POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRATY LUB USZKODZEŃ LUB TAKIE STRATY LUB USZKODZENIA BYŁY PRZEWIDZIANE W INNY SPOSÓB.