Umowa licencyjna na oprogramowanie użytkownika końcowego

Zaktualizowany 2019 kwietnia

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”) PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NALEŻY NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ I NIE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA.

1. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz uiszczenia odpowiednich opłat, SonoSim, Inc., korporacja kalifornijska („SonoSim”) i jej dostawcy udzielają użytkownikowi („Użytkownikowi końcowemu”) jednego niewyłącznego, niewyłącznego przenoszalna licencja na używanie oprogramowania SonoSim® Ultrasound Training Solution („Oprogramowanie”).

2. Pakiet Graduate Medical Education (GME) Pakiet specjalny. Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, (a) standardowa licencja Graduate Medical Education („GME”) obowiązuje na okres trzech (3) lub więcej lat z jedną (1) sondą na licencję, którą można przenieść na jednego nowego studenta na licencję w drugim i trzecim roku licencji oraz (b) licencja na pakiet GME Flex Package jest udzielana na okres trzech (3) lub więcej lat z jedną (1) sondą na licencję, którą można przenieść na czterech (4) nowych studentów na licencji rocznie przez okres jej obowiązywania.

3. Ograniczenia licencji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, Użytkownikowi końcowemu nie przysługuje prawo do i nie wolno: (i) dokonywać poprawek lub w inny sposób modyfikować lub dostosowywać Oprogramowania ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Oprogramowanie ani zezwalać na to stronom trzecim to samo; (ii) tworzyć lub rozprowadzać kopii Oprogramowania lub elektronicznie przenosić Oprogramowanie z jednego komputera na inny lub przez sieć; (iii) dekompilować, tłumaczyć, poddawać inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób redukować Oprogramowanie do postaci czytelnej dla człowieka; (iv) usunąć Oprogramowanie ze sprzętu, w którym jest osadzone; (v) używać Oprogramowania w jakikolwiek sposób do świadczenia usług biurowych, usług hostingowych lub innych usług komputerowych na rzecz osób trzecich; (vi) wynajmować, wydzierżawiać ani udzielać podlicencji na Oprogramowanie; (vii) używać Oprogramowania do opracowywania dowolnego produktu spełniającego tę samą podstawową funkcję co Oprogramowanie lub (viii) publikować lub w inny sposób upubliczniać wyników jakichkolwiek testów porównawczych przeprowadzonych na Oprogramowaniu.

4. Aktualizacje. Do celów niniejszej Umowy „Oprogramowanie” obejmuje również wszelkie uaktualnienia, aktualizacje, poprawki błędów lub zmodyfikowane wersje (łącznie „Uaktualnienia”) Oprogramowania, na które firma SonoSim lub autoryzowanego dystrybutora Oprogramowania udziela licencji lub dostarcza je Użytkownikowi końcowemu. Niezależnie od powyższego firma SonoSim nie ma obowiązku opracowywania ani dostarczania jakichkolwiek Uaktualnień w ramach niniejszej Umowy. Jeśli Uaktualnienia są opracowywane lub dostarczane, Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) Użytkownik końcowy nie ma licencji ani prawa do korzystania z takich Uaktualnień, chyba że Użytkownik końcowy posiada już ważną licencję na oryginalne Oprogramowanie w momencie nabycia takiego Uaktualnienia , (ii) Użytkownik końcowy nie ma licencji ani prawa do korzystania z takich Uaktualnień, o ile Użytkownik końcowy nie zapłacił w całości całej licencji, podlicencji lub innych opłat należnych w odniesieniu do Oprogramowania oraz (iii) korzystanie z Uaktualnień jest ograniczone do sprzętu firmy SonoSim dla który Użytkownik końcowy jest pierwotnym nabywcą lub leasingobiorcą użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie zobowiązania firmy SonoSim do wspierania i / lub oferowania wsparcia dla wcześniejszej wersji Oprogramowania mogą wygasnąć po udostępnieniu Aktualizacji.

5. Prawa własności. Oprogramowanie, w tym między innymi: (i) wszystkie kopie Oprogramowania, w całości lub w części; oraz (ii) wszystkie Prawa własności intelektualnej do Oprogramowania są i pozostaną wyłączną własnością firmy SonoSim. Dla celów niniejszego dokumentu „Prawa własności intelektualnej” oznaczają prawa patentowe (w tym zgłoszenia patentowe i ujawnienia), prawa autorskie (w tym między innymi prawa do utworów audiowizualnych i prawa osobiste), prawa do tajemnicy handlowej, prawa osobiste, prawa pierwszeństwa i wszelkie inne prawa własności intelektualnej uznane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie. „Prawa osobiste” oznaczają wszelkie prawo do roszczenia sobie autorstwa lub sprzeciwu wobec jakiegokolwiek zniekształcenia, okaleczenia lub innej modyfikacji lub innego obraźliwego działania w odniesieniu do utworu, niezależnie od tego, czy byłoby to szkodliwe dla reputacji autora i wszelkich podobnych praw, istniejące na mocy prawa powszechnego lub ustawowego, dowolnego kraju na świecie lub jakiegokolwiek traktatu, niezależnie od tego, czy takie prawo jest denominowane lub ogólnie określane jako „prawo moralne”.

6. Powiadomienia o prawach własności. Użytkownik końcowy będzie utrzymywać i powielać wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, patenty i informacje o innych prawach własności na wszystkich kopiach, w jakiejkolwiek formie, Oprogramowania w takiej samej formie i w taki sam sposób, w jaki takie znaki towarowe, prawa autorskie, patenty i informacje o innych prawach są zawarte w Oprogramowaniu. Użytkownik końcowy nie może wykonywać żadnych kopii ani duplikatów żadnego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SonoSim.

7. Informacje poufne. Użytkownik końcowy zgadza się, że Użytkownik końcowy nie będzie ujawniał ani, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, nie używał żadnego Oprogramowania ani innych technicznych lub w inny sposób poufnych informacji ujawnionych Użytkownikowi końcowemu przez SonoSim (łącznie „Informacje poufne”), a Użytkownik końcowy podejmie wszelkie rozsądne środki mające na celu zachowanie poufności wszystkich Informacji poufnych będących w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika końcowego, które w żadnym wypadku nie będą słabsze niż środki zastosowane przez Użytkownika końcowego w celu zachowania poufności własnych informacji Użytkownika końcowego o jednakowym znaczeniu. Informacje poufne nie obejmują informacji, które: (i) znajdują się w domenie publicznej lub wchodzą do domeny publicznej bez naruszenia niniejszej Umowy; (ii) Użytkownik końcowy otrzymuje od osoby trzeciej bez ograniczeń dotyczących ujawniania i bez naruszenia obowiązku nieujawniania; lub (iii) Użytkownik końcowy rozwija się niezależnie, bez dostępu do Informacji poufnych, które Użytkownik końcowy może udowodnić na podstawie pisemnych dowodów. Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest tajemnicą handlową firmy SonoSim, której ujawnienie spowodowałoby znaczną szkodę dla firmy SonoSim, której nie można byłoby naprawić poprzez samą zapłatę odszkodowania. W związku z tym firma SonoSim będzie uprawniona do wstępnego i trwałego zadośćuczynienia w postaci nakazu sądowego oraz innego sprawiedliwego zadośćuczynienia za jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszej sekcji.

8. Informacje medyczne. Informacje zawarte w Oprogramowaniu mają na celu poinformowanie i dostarczenie Użytkownikom końcowym najnowszych opartych na literaturze metod i materiałów szkoleniowych w zakresie ultrasonografii. Odpowiedzialność za odpowiednie zastosowanie i integrację wiedzy uzyskanej z Oprogramowania w codziennej praktyce lekarskiej spoczywa na poszczególnych lekarzach. Użytkownikom końcowym informuje się, że nowe badania medyczne mogą wpłynąć na aktualną wiedzę i zalecenia. Firma SonoSim nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa opisanych protokołów, procedur lub przypadków użycia ultradźwięków opisanych w oprogramowaniu dla jakiejkolwiek osoby.

9. Zastrzeżenie dotyczące informacji medycznych. Firma SonoSim oraz autorzy, redaktorzy, producenci, eksperci, programiści i inne osoby, które uczestniczyły w tworzeniu Oprogramowania, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia informacji ani za jakiekolwiek konsekwencje zastosowania informacji w Oprogramowaniu. Firma SonoSim nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć jakiejkolwiek osoby ani za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne lub karne wynikające z jakichkolwiek działań związanych z wykorzystaniem informacji zawartych w Oprogramowaniu.

Wiele czynności i procedur opisanych w programie szkoleniowym wymaga dodatkowego szkolenia, które wykracza poza zakres Oprogramowania. Informuje się użytkowników, że za wykorzystanie wszystkich informacji zawartych w tym oprogramowaniu odpowiada wyłącznie osoba fizyczna. Firma SonoSim zachęca praktyków do przestrzegania instytucjonalnych protokołów uwierzytelniania, certyfikacji i skanowania. Firma SonoSim zachęca wszystkie osoby do odbycia szkolenia odpowiedniego do ich potrzeb i wymagań zawodowych.

10. Ograniczona gwarancja. Firma SonoSim gwarantuje, że Oprogramowanie będzie w znacznym stopniu działać zgodnie z przeznaczeniem przez okres jednego (1) roku od otrzymania Oprogramowania. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje tylko Użytkownika końcowego jako pierwotnego licencjobiorcę. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać, kontaktując się z firmą SonoSim w godzinach od 9:00 do 5:00 czasu pacyficznego w okresie obowiązywania gwarancji. Pod warunkiem, że (a) Użytkownik końcowy powiadomił firmę SonoSim o takiej istotnej niezgodności w odpowiednim okresie gwarancyjnym oraz (b) firma SonoSim potwierdziła, że ​​takie Oprogramowanie jest zasadniczo niezgodne, jako jedyny i wyłączny środek zaradczy dla Użytkownika końcowego, a firma SonoSim i jej dostawcy „cała odpowiedzialność w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, firma SonoSim, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Oprogramowanie lub zwróci cenę oprogramowania. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, oprogramowanie jest dostarczane „TAKIE, JAKIE JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” i bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma SonoSim nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od błędów, że jakiekolwiek błędy w Oprogramowaniu zostaną poprawione ani że Użytkownik końcowy będzie mógł obsługiwać Oprogramowanie bez problemów lub przerw. Firma SonoSim zastrzega sobie prawo do odmowy wszelkich napraw lub wymian zamówionych poza okresem ograniczonej gwarancji, a ponadto zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za takie naprawy lub wymiany, jeśli zostaną one zaakceptowane przez firmę SonoSim według własnego uznania poza okresem ograniczonej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli Oprogramowanie lub Mechanizm dostarczania SonoSim, w którym Oprogramowanie jest osadzone lub za pośrednictwem którego Oprogramowanie jest dostarczane: (i) jest objęte licencją do celów beta, ewaluacyjnych, testowych lub demonstracyjnych, za które SonoSim nie otrzymuje opłaty licencyjnej , (ii) został w jakikolwiek sposób zmieniony, z wyjątkiem firmy SonoSim, (iii) nie był instalowany, obsługiwany, naprawiany lub konserwowany zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez SonoSim, (iv) był narażony na nadużycia, nieprawidłowe właściwości fizyczne lub elektryczne stres, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub wypadek, lub (v) są wykorzystywane w bardzo niebezpiecznych czynnościach.

11. Ostrzeżenie przed wirusami. Firma SonoSim może zażądać od Użytkownika końcowego tymczasowego wyłączenia oprogramowania antywirusowego, aby umożliwić SonoSim ukończenie instalacji Oprogramowania. Firma SonoSim nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli komputer Użytkownika końcowego zostanie zainfekowany wirusem komputerowym, robakiem komputerowym, bombą zegarową lub podobnym komponentem w okresie instalacji. Firma SonoSim zaleca, aby Użytkownik Końcowy wykonał kopię zapasową wszystkich danych przed instalacją Oprogramowania i włączył oprogramowanie antywirusowe natychmiast po zainstalowaniu Oprogramowania.

12. Ostrzeżenie o powtarzającym się ruchu. Podobnie jak w przypadku każdego powtarzającego się zadania ruchowego, wielokrotne użycie tego samego ruchu podczas stosowania SonoSim® Ultrasound Training Solution może powodować zmęczenie tkanek, powodując ból, obrzęk, mrowienie, drętwienie lub tkliwość. Firma SonoSim zaleca, aby (a) nie używać produktu w sposób ciągły przez dłuższy czas, (b) co godzinę robić 10-15 minutową przerwę w skanowaniu, (c) jeśli wystąpi którykolwiek z objawów opisanych powyżej, w związku z korzystaniem z SonoSim® Ultrasound Training Solution, zaprzestań korzystania z oprogramowania i skonsultuj się z lekarzem.

13. Ostrzeżenie SonoSim LiveScan®. Jeśli zakup zawiera SonoSim LiveScan®, NIE można go używać u osób z rozrusznikiem serca, wszczepialnym kardiowererem-defibrylatorem lub innym elektronicznym urządzeniem medycznym.

14. Zastrzeżenie. Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI WSZYSTKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZADOWOLENIA LUB PRAKTYKI HANDLOWE SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZANE I WYKLUCZONE W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ SONOSIM, JEJ DEALERÓW, DYSTRYBUTORÓW, AGENTÓW ANI PRACOWNIKÓW, NIE STANOWIĄ GWARANCJI ANI W ŻADNYM SPOSÓBIE ZWIĘKSZA ZAKRESU GWARANCJI PRZEDSTAWIONEJ TUTAJ.

15. Zrzeczenie się odpowiedzialności za szkody następcze. W ŻADNYM WYPADKU SONOSIM ANI JEGO DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ ANI ZA UTRACONE DOCHODY, ZYSK LUB DANE ANI ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE I NIEZALEŻNE. O ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU, NAWET JEŚLI SONOSIM LUB JEGO DOSTAWCY ZOSTAŁY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

16. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONOSIMA LUB JEJ DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, ZARÓWNO W KONTRAKCIE, TORTU (W TYM ZANIEDBANIA) ANI INNYM INNYM PODSTAWIE, PRZEKRACZA PŁATNOŚĆ RZECZYWISTYCZNIE WYKONANĄ NA RZECZ SONOSIMA. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI POWYŻSZA GWARANCJA BĘDZIE NIEWŁAŚCIWA W SWOIM ZASADNICZYM CELU.

17. Odszkodowanie. Użytkownik końcowy zgadza się zabezpieczyć, bronić i przetrzymywać firmę SonoSim, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników i agentów oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy, bez szkody wobec wszelkich roszczeń, działań, przyczyn powództwa, odszkodowań, kosztów i wydatki, w tym między innymi honoraria prawników i koszty sądowe, wynikające lub związane z diagnozą lub leczeniem pacjentów przez Użytkownika końcowego.

18. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez firmę SonoSim. Prawa licencyjne Użytkownika końcowego wynikające z niniejszej Umowy wygasają natychmiast i bez powiadomienia ze strony firmy SonoSim, jeśli Użytkownik końcowy nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik końcowy musi zniszczyć wszystkie posiadane lub kontrolowane przez niego kopie Oprogramowania.

19. Zgodność z prawem. Każda ze stron zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów w związku ze swoimi działaniami w ramach niniejszej Umowy. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik końcowy przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Oprogramowanie, w tym dane techniczne, podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, w tym ustawie United States Export Administration Act i związanym z nią przepisom, i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych Państwa. Użytkownik końcowy zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich takich przepisów i przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import oprogramowania.

20. Prywatność. Korzystanie z Oprogramowania umożliwia firmie SonoSim gromadzenie danych osobowych dotyczących tożsamości Użytkownika końcowego i korzystania z Oprogramowania, a także informacji dotyczących systemu związanych z urządzeniem Użytkownika końcowego, takich jak specyfikacje urządzenia, zainstalowane Oprogramowanie i unikalny identyfikator sondy. SonoSim wykorzystuje te informacje wyłącznie do świadczenia obsługi klienta na rzecz Użytkownika końcowego oraz do ulepszania usług dla wszystkich użytkowników i nie ujawni ani nie wykorzysta takich informacji w żadnym innym celu bez zgody Użytkownika końcowego. Aby zapoznać się z pełną polityką prywatności, odwiedź stronę https://sonosim.com/privacy-policy/

21. Generał. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać i działać na korzyść następców i cesjonariuszy każdej ze stron, pod warunkiem, że Użytkownik końcowy nie może scedować ani przenieść niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez pisemnej zgody SonoSim. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tak jakby była wykonywana w całości na terenie tego stanu i bez nadawania mocy zasadom kolizyjnym. Wszelkie sprawy sądowe, działania lub postępowania wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą wszczynane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym właściwym dla sporów powstałych w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii, a każda ze stron niniejszej Umowy nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji i wyłącznemu właściwemu sądowi. jakiegokolwiek takiego sądu w jakimkolwiek pozwie, postępowaniu lub postępowaniu. Żadne zaniedbanie którejkolwiek ze stron w wykonaniu lub wyegzekwowaniu jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zmienione tak, aby osiągnąć jak najbardziej efekt ekonomiczny jak pierwotne postanowienie. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, zastępującą i zastępującą wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, komunikaty i porozumienia (pisemne i ustne) dotyczące tego przedmiotu.