Warunki korzystania z usługi SonoSim

Data ostatniej aktualizacji: 1 marca 2023 r

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE NINIEJSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NATYCHMIAST ZWRÓĆ OPROGRAMOWANIE I USŁUGI.

1. Definicje .

(a) „Statystyka zagregowana” oznacza dane i informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Usług, które są wykorzystywane przez SonoSim w sposób zagregowany i anonimowy, w tym do gromadzenia informacji statystycznych i dotyczących wydajności związanych ze świadczeniem i działaniem Usług.

(b) „Uprawniony użytkownik” oznacza pracowników, konsultantów, wykonawców i agentów Klienta (i) upoważnionych przez Klienta do uzyskiwania dostępu do Systemu SonoSim i korzystania z niego na mocy praw przyznanych Klientowi zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) dla których dostęp do System SonoSim został zakupiony na mocy niniejszej Umowy.

(c) „Dane klienta” oznaczają, inne niż zagregowane statystyki, informacje, dane i inne treści w dowolnej formie lub medium, które są przesyłane, publikowane lub w inny sposób przesyłane przez lub w imieniu Klienta lub Autoryzowanego użytkownika za pośrednictwem SonoSim System.

(d) „Oprogramowanie do pobrania” oznacza oprogramowanie, które firma SonoSim udostępnia do pobrania lub instalacji za pośrednictwem nośników dostarczonych przez firmę SonoSim, w szczególności w celu ułatwienia dostępu do Usług, obsługi lub korzystania z nich, oraz wszelkie aktualizacje, które firma SonoSim może udostępnić takie oprogramowanie od czasu do czasu.

(e) „Sprzęt” oznacza fizyczne narzędzia, które SonoSim udostępnia Klientowi do zakupu w celu ułatwienia lub rozszerzenia korzystania z Usług.

(f) „Własność intelektualna SonoSim” oznacza System SonoSim oraz wszelką własność intelektualną dostarczoną Klientowi lub dowolnemu Autoryzowanemu użytkownikowi w związku z powyższym. W celu uniknięcia wątpliwości, SonoSim IP obejmuje Zagregowane Statystyki oraz wszelkie informacje, dane lub inne treści pochodzące z monitorowania przez SonoSim dostępu Klienta do Usług lub Oprogramowania do pobrania lub korzystania z nich, ale nie obejmuje Danych Klienta.

(g) „Umowa Inwestycyjna” oznacza formularz lub dokument, na podstawie którego SonoSim zobowiązuje się dostarczyć, a Klient wyraża zgodę na otrzymanie Systemu SonoSim, zawierający opis konkretnego zakresu Usług i Sprzętu, które mają być dostarczone Klientowi, a także obowiązujące opłaty , okres subskrypcji, proces fakturowania i odnawiania, autoryzowani użytkownicy oraz wszelkie inne ograniczenia.

(h) „System SonoSim” oznacza Usługi, Sprzęt i Oprogramowanie do Pobrania.

(i) „Usługi” oznaczają ofertę oprogramowania jako usługi firmy SonoSim.

2. Dostęp i użytkowanie.

(A) Zapewnienie dostępu. Z zastrzeżeniem i pod warunkiem uiszczenia przez Klienta Opłat (zgodnie z definicją poniżej) oraz przestrzegania wszystkich innych warunków niniejszych Warunków, SonoSim niniejszym przyznaje Klientowi niewyłączne, niezbywalne (z wyjątkiem zgodności z sekcją 12(g)) prawo dostępu do Usług i korzystania z nich w Okresie Obowiązywania wyłącznie do użytku przez Autoryzowanych Użytkowników zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującą Umową Inwestycyjną. Takie użycie jest ograniczone do użytku wewnętrznego Klienta. SonoSim zapewni Klientowi niezbędne hasła i łącza sieciowe lub połączenia umożliwiające Klientowi dostęp do Usług. Całkowita liczba Autoryzowanych Użytkowników nie przekroczy liczby określonej w odpowiedniej Umowie Inwestycyjnej, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie i z zastrzeżeniem odpowiedniej korekty Opłat należnych na mocy niniejszej Umowy.

(B) Licencja na oprogramowanie i sprzęt do pobrania. Z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszych Warunkach, firma SonoSim niniejszym udziela Klientowi niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzenoszalnej (z wyjątkiem sytuacji zgodnej z sekcją 12(g)) licencji w Okresie obowiązywania na: (i) korzystanie z materiałów do pobrania Oprogramowanie, w formacie kodu wynikowego, wyłącznie do użytku wewnętrznego Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Usług i Sprzętu zgodnie z odpowiednią Umową Inwestycyjną, (ii) używać Sprzętu dostarczonego Klientom w związku z Usługą. Korzystanie przez Klienta z Oprogramowania do pobrania musi być zgodne z dodatkowymi warunkami określonymi w Załączniku A („Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania i sprzętu do pobrania”). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między postanowieniami licencyjnymi na oprogramowanie i sprzęt do pobrania a niniejszymi Warunkami, postanowienia licencyjne na oprogramowanie i sprzęt do pobrania mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Oprogramowania i sprzętu do pobrania, do których odnoszą się postanowienia licencyjne na oprogramowanie i sprzęt do pobrania, a nie do świadczonych Usług. zgodnie z niniejszymi Warunkami.

(C) Użyj ograniczeń. Klient nie może wykorzystywać SonoSim IP do jakichkolwiek celów wykraczających poza zakres przyznany w niniejszych Warunkach. Klient nie będzie w żadnym momencie, bezpośrednio ani pośrednio, i nie zezwolił żadnym Upoważnionym Użytkownikom na: (i) kopiowanie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych własności intelektualnej SonoSim, w całości lub w części; (ii) wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, udzielać licencji, udzielać podlicencji, cedować, rozpowszechniać, publikować, przenosić lub w inny sposób udostępniać własności intelektualnej SonoSim; (iii) dokonywać inżynierii wstecznej, deasemblować, dekompilować, dekodować, adaptować lub w inny sposób próbować uzyskać lub uzyskać dostęp do dowolnego składnika oprogramowania własności intelektualnej SonoSim, w całości lub w części; (iv) usunąć wszelkie informacje o prawach własności z własności intelektualnej SonoSim; lub (v) używać własności intelektualnej SonoSim w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który narusza, przywłaszcza lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub które naruszają obowiązujące prawo.

(D) Zastrzeżenie praw. SonoSim zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Klientowi w niniejszych Warunkach. Z wyjątkiem ograniczonych praw i licencji wyraźnie przyznanych na mocy niniejszych Warunków, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje, przez domniemanie, zrzeczenie się, estoppel lub w inny sposób, Klientowi lub jakiejkolwiek stronie trzeciej jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw, tytułów lub udziałów w adres IP SonoSim.

(E) zawieszenie. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, SonoSim może tymczasowo zawiesić dostęp Klienta i dowolnego Autoryzowanego użytkownika do dowolnej części lub wszystkich Usług, jeśli: (i) SonoSim zasadnie stwierdzi, że (A) istnieje zagrożenie lub atak na którykolwiek z SonoSim IP; (B) korzystanie przez Klienta lub dowolnego Autoryzowanego użytkownika z IP SonoSim zakłóca lub stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla IP SonoSim lub jakiegokolwiek innego klienta lub dostawcy SonoSim; (C) Klient lub dowolny Autoryzowany Użytkownik używa IP SonoSim do nieuczciwych lub nielegalnych działań; (D) z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Klient zaprzestał prowadzenia działalności w zwykłym toku, dokonał cesji na rzecz wierzycieli lub podobnego rozporządzania swoimi aktywami lub stał się przedmiotem upadłości, reorganizacji, likwidacji, rozwiązania lub podobne postępowanie; lub (E) świadczenie Usług przez SonoSim na rzecz Klienta lub dowolnego Autoryzowanego Użytkownika jest zabronione przez obowiązujące prawo; (ii) jakikolwiek sprzedawca firmy SonoSim zawiesił lub zamknął dostęp SonoSim do usług lub produktów stron trzecich wymaganych do umożliwienia Klientowi dostępu do Usług lub korzystania z nich; lub (iii) zgodnie z sekcją 5(a)(iii) (wszelkie takie zawieszenie opisane w podpunkcie (i), (ii) lub (iii), „Zawieszenie usługi”). SonoSim dołoży uzasadnionych pod względem handlowym starań, aby przekazać Klientowi pisemne powiadomienie o każdym zawieszeniu świadczenia usługi oraz przekazywać aktualizacje dotyczące wznowienia dostępu do Usług po każdym zawieszeniu świadczenia usługi. SonoSim dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby wznowić zapewnianie dostępu do Usług tak szybko, jak to możliwe po naprawieniu zdarzenia, które spowodowało Zawieszenie Usługi. SonoSim nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zobowiązania, straty (w tym utratę danych lub zysków) lub jakiekolwiek inne konsekwencje, które Klient lub dowolny Autoryzowany Użytkownik może ponieść w wyniku Zawieszenia Usługi.

(fa) Łączne statystyki. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, SonoSim może monitorować korzystanie przez Klienta z Systemu SonoSim oraz gromadzić i kompilować Statystyki Zagregowane. W stosunkach między firmą SonoSim a Klientem wszelkie prawa, tytuły i udziały w statystykach zagregowanych oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich należą i są zachowane wyłącznie przez firmę SonoSim. Klient przyjmuje do wiadomości, że SonoSim może kompilować Zagregowane Statystyki na podstawie Danych Klienta wprowadzonych do Usług. Klient zgadza się, że firma SonoSim może (i) publicznie udostępniać statystyki zagregowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz (ii) korzystać ze statystyk zagregowanych w zakresie i w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo; pod warunkiem, że takie Zagregowane Statystyki nie identyfikują Informacji Poufnych Klienta lub Klienta.

2. Obowiązki klienta.
(A) Ogólne. Klient ponosi odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszelkie sposoby korzystania z IP SonoSim wynikające z dostępu udzielonego przez Klienta, bezpośrednio lub pośrednio, bez względu na to, czy taki dostęp lub korzystanie jest dozwolone na mocy niniejszych Warunków lub z naruszeniem tych Warunków. Bez ograniczania ogólności powyższego, Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Autoryzowanych Użytkowników, a wszelkie działania lub zaniechania Autoryzowanego Użytkownika, które stanowiłyby naruszenie niniejszych Warunków, gdyby zostały podjęte przez Klienta, zostaną uznane za naruszenie niniejszych Warunków przez Klient. Klient dołoży uzasadnionych starań, aby wszyscy Upoważnieni Użytkownicy zapoznali się z postanowieniami niniejszych Warunków, które mają zastosowanie do korzystania przez takiego Autoryzowanego Użytkownika z SonoSim IP i spowoduje, że Upoważnieni Użytkownicy będą przestrzegać tych postanowień.

3. Pomoc. Prawo dostępu przyznane na mocy niniejszego dokumentu uprawnia Klienta do usług wsparcia opisanych od czasu do czasu na stronie internetowej SonoSim znajdującej się pod adresem https://sonosim.com/support przez okres określony w tym dokumencie po Dacie wejścia w życie zgodnie z niniejszymi Warunkami, a następnie, wyłącznie w przypadku zakupu dodatkowych Usługi wsparcia.

4. Opłaty i płatności.

(A) Opłaty. Klient zapłaci SonoSim opłaty („Opłaty”) zgodnie z odpowiednią Umową Inwestycyjną. Klient dokona wszystkich płatności na podstawie niniejszej Umowy w dolarach amerykańskich w terminie płatności określonym w Umowie Inwestycyjnej lub przed tym terminem. Jeśli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności w terminie, bez ograniczania innych praw i środków przysługujących SonoSim: (i) SonoSim może naliczyć odsetki od przeterminowanej kwoty w wysokości 1.5% miesięcznie / obliczane dziennie i naliczane miesięcznie lub, jeśli są niższe, najwyższa stawka dozwolona przez obowiązujące prawo; (ii) Klient zwróci SonoSim wszystkie koszty poniesione przez SonoSim w związku z pobieraniem wszelkich opóźnionych płatności lub odsetek, w tym honoraria adwokackie, koszty sądowe i opłaty agencji windykacyjnej; oraz (iii) jeśli taka awaria trwa przez 30 dni lub dłużej, SonoSim może zawiesić dostęp Klienta i jego Autoryzowanych Użytkowników do dowolnej części lub wszystkich Usług do czasu pełnej zapłaty tych kwot.

(B) Podatki. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie obowiązujące podatki, w tym, bez ograniczeń, wszelkie podatki od sprzedaży, użytkowania, opłaty, cła lub wszelkie podatki od wartości dodanej lub podobne należne w związku z subskrypcją Klienta i podlegające oszacowaniu przez jakąkolwiek jurysdykcję lokalną, stanową, prowincjonalną, federalną lub zagraniczną . O ile wyraźnie nie określono inaczej w Umowie Inwestycyjnej, wszystkie opłaty, stawki i szacunki nie obejmują podatków od sprzedaży. Jeśli SonoSim uważa, że ​​jakikolwiek taki podatek dotyczy abonamentu Klienta, a SonoSim ma obowiązek pobierania i odprowadzania takiego podatku, może to być wskazane na fakturze dla Klienta, chyba że Klient przedstawi SonoSim ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku, zezwolenie na płatność bezpośrednią lub – świadectwa użytkowania przez państwo i zostanie zapłacona przez Klienta niezwłocznie lub zgodnie z taką fakturą. Klient zabezpieczy i zabezpieczy firmę SonoSim oraz jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, udziałowców, agentów, partnerów, następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy przed wszelkimi rzeczywistymi lub grożącymi roszczeniami, działaniami lub postępowaniami jakiegokolwiek organu podatkowego wynikających z lub powiązanych z niezapłaceniem podatków należnych od Klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie roszczenia, działania lub postępowania są bezpośrednio spowodowane brakiem zapłaty przez SonoSim kwot pobranych w tym celu od Klienta. SonoSim ponosi wyłączną odpowiedzialność za podatki w oparciu o dochód netto, aktywa, płace, majątek i pracowników SonoSim.

(C) Prawa do audytu i wymagane zapisy. Klient zgadza się na prowadzenie kompletnej i dokładnej dokumentacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w Okresie Obowiązywania i przez okres dwóch lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków w odniesieniu do spraw niezbędnych do dokładnego ustalenia kwot należnych na podstawie niniejszych Warunków.

5. Poufna informacja. Od czasu do czasu w Okresie Obowiązywania każda ze Stron może ujawnić lub udostępnić drugiej Stronie informacje dotyczące jej spraw biznesowych, produktów, poufnej własności intelektualnej, tajemnic handlowych, informacji poufnych stron trzecich oraz innych informacji wrażliwych lub zastrzeżonych, ustnie lub w formie pisemnej, elektronicznej lub innej formie lub na nośnikach, niezależnie od tego, czy są oznaczone, oznaczone lub w inny sposób określone jako „poufne” (łącznie „Informacje poufne”). Informacje poufne nie obejmują informacji, które w momencie ujawnienia są: (a) w domenie publicznej; (b) znane Stronie otrzymującej w momencie ujawnienia; c) zgodnie z prawem uzyskany przez Stronę otrzymującą bez zachowania poufności od strony trzeciej; lub (d) niezależnie opracowane przez Stronę otrzymującą. Strona otrzymująca nie ujawni Informacji Poufnych Strony ujawniającej żadnej osobie lub podmiotowi, z wyjątkiem pracowników Strony otrzymującej, którzy mają potrzebę poznania Informacji Poufnych, aby Strona otrzymująca mogła wykonywać swoje prawa lub wypełniać swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego, każda ze Stron może ujawnić Informacje Poufne w ograniczonym zakresie wymaganym (i) w celu wykonania nakazu sądu lub innego organu rządowego lub w inny sposób niezbędny do przestrzegania obowiązującego prawa, pod warunkiem, że Strona dokonująca ujawnienia zgodnie z nakazem najpierw przekaże pisemne zawiadomienie drugiej Stronie i podejmie uzasadnione starania w celu uzyskania nakazu ochronnego; lub (ii) w celu ustalenia praw Strony wynikających z niniejszych Warunków, w tym w celu złożenia wymaganych pozwów sądowych. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków Strona otrzymująca niezwłocznie zwróci Stronie ujawniającej wszystkie kopie Informacji poufnych Strony ujawniającej, w formie pisemnej, elektronicznej lub w innej formie lub w innej formie, lub zniszczy wszystkie takie kopie i poświadczy na piśmie Stronie ujawniającej, że takie Informacje Poufne zostały zniszczone. Obowiązek nieujawniania przez każdą ze Stron Informacji Poufnych obowiązuje od Daty Wejścia w Życie i wygasa po pięciu latach od daty pierwszego ujawnienia Stronie otrzymującej; pod warunkiem jednak, że w odniesieniu do wszelkich Informacji poufnych, które stanowią tajemnicę handlową (zgodnie z obowiązującym prawem), takie zobowiązania do nieujawniania będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków tak długo, jak takie Informacje poufne pozostają objęte tajemnicą handlową ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Własność intelektualna; Informacja zwrotna.
(A) IP SonoSim. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Umowa nie przyznaje Klientowi żadnych praw, tytułów, udziałów w Prawach Własności Intelektualnej do Własności Intelektualnej SonoSim, „wyglądu i stylu”, żadnej lub żadnej powiązanej lub bazowej technologii ani żadnych modyfikacji lub prac pochodnych z powyższych stworzonych przez SonoSim. Do celów niniejszego dokumentu „Prawa własności intelektualnej” oznaczają prawa patentowe (w tym zgłoszenia patentowe i ujawnienia), prawa autorskie (w tym między innymi prawa do utworów audiowizualnych i autorskie prawa osobiste), prawa do tajemnicy handlowej, autorskie prawa osobiste, prawa pierwszeństwa i wszelkie inne prawa własności intelektualnej uznawane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie. „Prawa osobiste” oznaczają wszelkie prawo do roszczenia autorstwa lub sprzeciwu wobec jakiegokolwiek zniekształcenia, okaleczenia lub innej modyfikacji lub innego uwłaczającego działania w odniesieniu do utworu, niezależnie od tego, czy byłoby to szkodliwe dla reputacji autora, oraz wszelkie podobne prawa, istniejące na mocy prawa powszechnego lub ustawowego lub dowolnego kraju na świecie lub na mocy jakiegokolwiek traktatu, niezależnie od tego, czy takie prawo jest denominowane lub ogólnie określane jako „prawo moralne”.

(B) Dane klienta. SonoSim przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy SonoSim a Klientem, Klient posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do Danych Klienta. Klient niniejszym udziela firmie SonoSim niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na powielanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie i wyświetlanie Danych Klienta oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z Danymi Klienta, które mogą być konieczne do świadczenia przez SonoSim Usług Klient oraz niewyłączna, bezterminowa, nieodwołalna, wolna od opłat, ogólnoświatowa licencja na powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie w inny sposób oraz wyświetlanie Danych Klienta zawartych w Statystyce zbiorczej.

(C) Informacje zwrotne. Jeśli Klient lub którykolwiek z jego pracowników lub kontrahentów wyśle ​​lub prześle jakiekolwiek komunikaty lub materiały do ​​SonoSim pocztą, e-mailem, telefonicznie lub w inny sposób, sugerując lub zalecając zmiany w IP SonoSim, w tym między innymi nowe funkcje lub funkcje z nim związane, lub jakiekolwiek komentarzy, pytań, sugestii itp. („Opinie”), SonoSim może swobodnie korzystać z takich Opinii niezależnie od jakichkolwiek innych zobowiązań lub ograniczeń między Stronami regulującymi takie Informacje zwrotne. Klient niniejszym przenosi na SonoSim w imieniu Klienta oraz w imieniu swoich pracowników, wykonawców i/lub agentów wszelkie prawa, tytuły i udziały, a SonoSim może swobodnie korzystać, bez przypisywania lub wynagrodzenia jakiejkolwiek stronie, wszelkich pomysłów, know-how, koncepcje, techniki lub inne prawa własności intelektualnej zawarte w Opinii, w jakimkolwiek celu, chociaż firma SonoSim nie jest zobowiązana do korzystania z Opinii.

7. Odpowiedzialność.

(a) SonoSim nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności lub dostępności Usług, chyba że wyraźnie określono w Załączniku A. Środki zaradcze określone w niniejszych Warunkach są jedynymi środkami przysługującymi Klientowi i wyłączną odpowiedzialnością SonoSim w ramach ograniczonej gwarancji określonej w niniejszym punkcie 8. (a).

(B) Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI PRZEDSTAWIONEJ W DODATKU A NA OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT DO POBRANIA, SONOSIM IP JEST DOSTARCZANY W STANIE „TAK JAK JEST” I NINIEJSZYM SONOSIM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, INNYCH USTAWOWYCH. SONOSIM W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGÓW, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W CZĘŚCI 8(a), SONOSIM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE IP SONOSIM LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB WYNIKI JEGO UŻYWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA KLIENTA LUB INNYCH OSÓB JAKIEKOLWIEK ZAMIERZONE WYNIKI, BĄDŹ ZGODNE LUB DZIAŁAĆ Z DOWOLNYM OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMEM LUB INNYMI USŁUGAMI, BĄDŹ BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, WOLNE OD SZKODLIWYCH KODÓW LUB BEZBŁĘDÓW. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI UDZIELONEJ NA OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT DO POBRANIA PRZEDSTAWIONYCH W DODATKU B, IP SONOSIM JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I NINIEJSZYM FIRMA SONOSIM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB USTAWOWYCH. SONOSIM W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGÓW, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ W CZĘŚCI 8(a), SONOSIM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE IP SONOSIM LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB WYNIKI JEGO UŻYWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA KLIENTA LUB INNYCH OSÓB JAKIEKOLWIEK ZAMIERZONE WYNIKI, BĄDŹ ZGODNE LUB DZIAŁAĆ Z DOWOLNYM OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMEM LUB INNYMI USŁUGAMI, BĄDŹ BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, WOLNE OD SZKODLIWYCH KODÓW LUB BEZBŁĘDÓW.

(C) SYSTEM SONOSIM ORAZ INFORMACJE PRZEKAZYWANE UŻYTKOWNIKOM SYSTEMU MAJĄ NA CELU INFORMOWANIE I ZAPEWNIANIE KLIENTOWI I WSZYSTKIM AUTORYZOWANYM UŻYTKOWNIKOM WYSOKIEJ JAKOŚCI PODEJŚCIA I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH OPARTYCH NA LITERATURZE. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU SONOSIM NIE STANOWI WYKONYWANIA PRZEZ SONOSIM PRAKTYKI MEDYCZNEJ LUB KLINICZNEJ. PRAKTYKÓW MEDYCZNYCH PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁAŚCIWE STOSOWANIE I WŁĄCZENIE WIEDZY WYNIESIONEJ DZIĘKI STOSOWANIU SYSTEMU SONOSIM W CODZIENNĄ PRAKTYKĘ MEDYCZNĄ. INFORMUJEMY KLIENTOWI, ŻE NOWE BADANIA MEDYCZNE MOGĄ WPŁYWAĆ NA OBECNĄ WIEDZĘ I REKOMENDACJE I NIE MOGĄ JESZCZE BYĆ WŁĄCZONE DO SYSTEMU SONOSIM. SONOSIM NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH SKUTECZNOŚCI, WAŻNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA OPISANYCH PROTOKOŁÓW, PROCEDUR ULTRADŹWIĘKOWYCH LUB PRZYPADKÓW WYKORZYSTANIA ULTRADŹWIĘKÓW OPISANYCH W SYSTEMIE SONOSIM DLA DOWOLNYCH OSÓB. SONOSIM I PODMIOTY Z NAMI POWIĄZANE, URZĘDNICY, PRACOWNICY, KONTRAHENCI, PODMIOTY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA INFORMACJI ANI ZA JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ SYSTEM SONOSIM. SONOSIM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ JAKICHKOLWIEK OSÓB, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SYSTEM SONOSIM. WIELE DZIAŁAŃ I PROCEDUR OPISANYCH W SYSTEMIE SONOSIM WYMAGA DODATKOWEGO PRZESZKOLENIA, KTÓRY PRZEKRACZA ZAKRES SYSTEMU SONOSIM. ZALECA SIĘ UŻYTKOWNIKOM, ŻE ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W SYSTEMIE SONOSIM JEST WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INDYWIDUALNEGO UŻYTKOWNIKA. SONOSIM WZYWA PRAKTYKÓW DO ZGODNOŚCI Z INSTYTUCJONALNYMI PROTOKOŁAMI CERTYFIKACJI, CERTYFIKACJI I SKANOWANIA ORAZ DO WSZYSTKICH OSÓB DO ODBYCIA SZKOLENIA ODPOWIEDNIEGO DO ICH POTRZEB ZAWODOWYCH ORAZ ODPOWIEDNICH WYMAGAŃ USTAWOWYCH I PRZEPISOWYCH.

8. Odszkodowanie.

(A) Odszkodowanie za SonoSim. (i) SonoSim zabezpieczy i zabezpieczy Klienta przed wszelkimi stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami (w tym [rozsądnymi] honorariami adwokackimi) („Straty”) poniesionymi przez Klienta w wyniku roszczeń osób trzecich , pozew, działanie lub postępowanie („Roszczenie strony trzeciej”), że Usługi lub jakiekolwiek korzystanie z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami narusza lub przywłaszcza prawa własności intelektualnej takiej strony trzeciej w USA, pod warunkiem, że Klient niezwłocznie powiadomi SonoSim na piśmie roszczenia, współpracuje z SonoSim i daje SonoSim wyłączne prawo do kontrolowania obrony i rozstrzygania takiego roszczenia.
(ii) Jeśli roszczenie strony trzeciej zostanie zgłoszone lub wydaje się możliwe, Klient zgadza się zezwolić SonoSim, według wyłącznego uznania SonoSim, na (A) modyfikację lub wymianę Systemu SonoSim, jego komponentu lub części, aby nie naruszał praw, lub (B) uzyskać prawo Klienta do dalszego użytkowania. Jeśli SonoSim ustali, że żadna alternatywa nie jest dostępna, SonoSim może wypowiedzieć niniejsze Warunki w całości lub w odniesieniu do dotkniętego komponentu lub części, ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym powiadomieniu Klienta.
(iii) Niniejszy punkt 9(a) nie będzie miał zastosowania w zakresie, w jakim domniemane naruszenie wynika z: (A) korzystania z Systemu SonoSim w połączeniu z danymi, oprogramowaniem, sprzętem, sprzętem lub technologią niedostarczoną przez SonoSim lub nieautoryzowaną przez SonoSim na piśmie; (B) modyfikacje Systemu SonoSim nie wykonane przez SonoSim; lub (C) Dane Klienta.

(B) Odszkodowanie klienta. Klient zwolni z odpowiedzialności, zabezpieczy i, według uznania SonoSim, będzie bronił SonoSim przed i przed wszelkimi stratami wynikającymi z roszczeń osób trzecich, że Dane Klienta lub jakiekolwiek wykorzystanie Danych Klienta zgodnie z niniejszymi Warunkami naruszają lub przywłaszczają takie osoby trzecie. prawa własności intelektualnej stron trzecich w Stanach Zjednoczonych oraz wszelkie roszczenia stron trzecich wynikające z (i) zaniedbania lub umyślnego winy Klienta lub dowolnego Upoważnionego użytkownika; lub (ii) korzystania z własności intelektualnej SonoSim w sposób niedozwolony niniejszymi Warunkami; (iii) korzystanie z IP SonoSim w połączeniu z danymi, oprogramowaniem, sprzętem, sprzętem lub technologią niedostarczoną przez SonoSim lub nie autoryzowaną przez SonoSim na piśmie; lub (iv) modyfikacje własności intelektualnej SonoSim nie dokonane przez SonoSim, pod warunkiem, że Klient nie może rozstrzygnąć żadnych Roszczeń Osób Trzecich przeciwko SonoSim, chyba że SonoSim wyrazi zgodę na takie rozstrzygnięcie, a ponadto pod warunkiem, że SonoSim będzie miał prawo, według własnego uznania, do obrony przeciwko takiemu Roszczeniu Osób Trzecich lub uczestniczenia w jego obronie przez wybranego przez siebie adwokata.

(C) Jedyne lekarstwo. NINIEJSZA SEKCJA 9 OKREŚLA WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE KLIENTA ORAZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA FIRMY SONOSIM ZA WSZELKIE RZECZYWISTE, ZAGROŻONE LUB DOMNIEMANE ROSZCZENIA, KTÓRE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NARUSZA, NIEWŁAŚCIWIE PRZYZNAWIA LUB W INNY SPOSÓB WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONOSIM NA MOCY TEJ SEKCJI 9 NIE PRZEKROCZY 500,000 XNUMX USD.

9. Ograniczenia odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU SONOSIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ANI W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK TEORJĄ PRAWNĄ LUB SPRAWIEDLIWOŚCI, W TYM NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW CZYNNYCH (W TYM NIEDŁUGOŚCI), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK: (a) WTÓRNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ODSZKODOWANIA PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE, ZWIĘKSZONE LUB KARNE; (b) WZROST KOSZTÓW, OBNIŻENIE WARTOŚCI LUB UTRATA DZIAŁALNOŚCI, PRODUKCJI, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW; (c) UTRATA DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI; (d) KORZYSTANIE, NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA, UTRATA, PRZERWANIE, OPÓŹNIENIE LUB ODZYSKIWANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH LUB NARUSZENIE DANYCH LUB BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU; LUB (e) KOSZT WYMIANY TOWARÓW LUB USŁUG, W KAŻDYM PRZYPADKU NIEZALEŻNIE OD CZY SONOSIM POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRATY LUB USZKODZEŃ LUB TAKIE STRATY LUB USZKODZENIA BYŁY PRZEWIDZIANE W INNY SPOSÓB. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONOSIM WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ LUB SPRAWIEDLIWOŚCI, W TYM NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW CZYNNYCH (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ, A W INNYM PRZYPADKU NIE PRZEKRACZA CZASÓW MNIEJSZYCH W PRZYPADKU ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI W OKRESIE JEDNEGO ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ZDARZENIE STANOWIĄCE ROSZCZENIE LUB 250,000 XNUMX USD.

10. Termin i wypowiedzenie.

(A) Semestr. Niniejsze Warunki obowiązują w przypadku każdego Zamówienia złożonego przez Klienta i, o ile nie zostaną wcześniej wypowiedziane zgodnie z wyraźnymi postanowieniami niniejszych Warunków, będą obowiązywać do czasu zakończenia subskrypcji Klienta na Usługi SonoSim, jak określono w Umowie Inwestycyjnej.

(B) Zakończenie. Oprócz wszelkich innych wyraźnych praw do wypowiedzenia określonych w niniejszych Warunkach:

(i) SonoSim może wypowiedzieć niniejsze Warunki ze skutkiem na pisemnym zawiadomieniu Klienta, jeśli Klient: (A) nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty w wymagalnym terminie na mocy niniejszych Warunków, a brak taki trwa dłużej niż 30 dni od doręczenia pisemnego zawiadomienia przez SonoSim; lub (B) naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań zgodnie z sekcją 2(c) lub sekcją 6.

(ii) Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki ze skutkiem za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, jeżeli druga Strona w istotny sposób naruszy niniejsze Warunki, a takie naruszenie: (A) nie jest w stanie wyleczyć; lub (B) będąc w stanie wyleczyć, pozostaje niezaleczony 30 dni po tym, jak Strona nienaruszona dostarczy Stronie naruszającej pisemne zawiadomienie o takim naruszeniu.

(iii) Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony, jeżeli druga Strona: (A) stanie się niewypłacalna lub ogólnie nie będzie w stanie spłacić lub nie będzie spłacać swoich długów w terminie ich wymagalności; (B) złoży lub złożył przeciwko niemu wniosek o dobrowolne lub przymusowe upadłość lub w inny sposób stanie się przedmiotem, dobrowolnie lub niedobrowolnie, jakiegokolwiek postępowania na podstawie krajowego lub zagranicznego prawa upadłościowego lub upadłościowego; (C) dokonuje lub stara się dokonać cesji generalnej na rzecz swoich wierzycieli; lub (D) ubiega się o lub wyznaczył odbiorcę, powiernika, powiernika lub podobnego agenta wyznaczonego na mocy orzeczenia sądu właściwej jurysdykcji do przejęcia lub sprzedaży jakiejkolwiek istotnej części jego majątku lub działalności.

(C) Skutek wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu niniejszych Warunków, Klient niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Własności Własności SonoSim i, bez ograniczania zobowiązań Klienta wynikających z punktu 6, Klient przestanie używać i usunie, zniszczy lub zwróci wszystkie kopie Własności intelektualnej SonoSim oraz poświadczy na piśmie SonoSim, że adres IP SonoSim został usunięty lub zniszczony. Żadne wygaśnięcie ani wypowiedzenie nie wpłynie na zobowiązanie Klienta do uiszczenia wszystkich Opłat, które mogły stać się należne przed takim wygaśnięciem lub wypowiedzeniem, ani nie uprawniają Klienta do jakiegokolwiek zwrotu.

(D) Przetrwanie. Niniejsza sekcja 11(d) oraz sekcje 1, 5, 6, 7, 8(b), 9, 10 i 12 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków. Żadne inne postanowienia niniejszych Warunków nie obowiązują po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu niniejszych Warunków.

11. Różne.

(A) Całość umowy. Niniejsze Warunki, wraz z wszelkimi innymi dokumentami włączonymi do niniejszych Warunków przez odniesienie oraz wszelkimi powiązanymi Załącznikami, stanowią jedyną i całość porozumienia Stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy oraz oświadczenia i gwarancje, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, w odniesieniu do takiej tematyki. O ile nie określono inaczej w Ustępie 2(b), w przypadku jakiejkolwiek niespójności między oświadczeniami zawartymi w treści niniejszych Warunków, powiązanych Załączników i wszelkich innych dokumentów włączonych do niniejszego dokumentu przez odniesienie, obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa: ( i) po pierwsze, niniejszy Regulamin, z wyłączeniem jego Załączników; (ii) po drugie, Załączniki do niniejszych Warunków z Datą wejścia w życie; oraz (iii) po trzecie, wszelkie inne dokumenty włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

(B) Powiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, prośby, zgody, roszczenia, żądania, zrzeczenia się i inne komunikaty na podstawie niniejszych Warunków (każde, „Zawiadomienie”) muszą mieć formę pisemną i być skierowane do Stron na adresy podane na pierwszej stronie niniejszych Warunków (lub do takich inny adres, który może być okresowo wyznaczany przez każdą ze Stron zgodnie z niniejszą sekcją). Wszystkie Powiadomienia muszą być dostarczone osobiście, uznanym w kraju kurierem (ze wszystkimi opłatami opłaconymi z góry), faksem lub e-mailem (z potwierdzeniem transmisji) lub listem poleconym lub poleconym (w każdym przypadku wymagane potwierdzenie odbioru, opłacona opłata pocztowa). ). O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, Powiadomienie jest skuteczne tylko: (i) po otrzymaniu przez Stronę otrzymującą; oraz (ii) jeżeli Strona przekazująca Zawiadomienie spełniła wymogi niniejszej Sekcji.

(C) Poprawki i modyfikacje; Zrzeczenie się. Żadna zmiana lub modyfikacja niniejszych Warunków nie jest skuteczna, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie i podpisane przez Stronę zrzeczenia się tego. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, (i) niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu jakichkolwiek praw, środków zaradczych, uprawnień lub przywilejów wynikających z niniejszych Warunków nie będzie działać ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się ich, oraz (ii) nie pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju na mocy niniejszej Umowy wykluczy jakiekolwiek inne lub dalsze korzystanie z niego lub skorzystanie z jakiegokolwiek innego prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju.

(D) Rozdzielność. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie wpłynie na żaden inny warunek lub postanowienie niniejszych Warunków ani nie unieważni lub uniemożliwi wykonalność takiego postanowienia lub postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Po ustaleniu, że jakiekolwiek postanowienie lub inne postanowienie jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, Strony będą negocjować w dobrej wierze w celu zmodyfikowania niniejszych Warunków w taki sposób, aby jak najdokładniej zrealizować ich pierwotną intencję we wzajemnie akceptowalny sposób, aby transakcje były brane pod uwagę. niniejszym skonsumowane, jak pierwotnie rozważano, w największym możliwym stopniu.

(E) Prawo rządowe; Poddanie się jurysdykcji. Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym stanu Kalifornia, bez wprowadzania w życie jakiegokolwiek wyboru lub przepisów kolizyjnych lub zasad, które wymagałyby lub zezwalałyby na zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż ta stanowa Kalifornii. Wszelkie pozwy prawne, działania lub postępowania wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami lub udzielonymi na ich podstawie licencjami będą wszczynane wyłącznie przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Kalifornia, w każdym przypadku zlokalizowanymi w hrabstwie Los Angeles i każda ze Stron nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w każdym takim pozwie, powództwie lub postępowaniu.

(fa) Arbitraż. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z lub odnoszące się do niniejszych Warunków lub ich naruszenia, rozwiązania, egzekwowania, interpretacji lub ważności, w tym określenie zakresu lub zastosowania niniejszej umowy do arbitrażu, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu w hrabstwie Los Angeles , Kalifornia przed jednym arbitrem. Arbitrażem będzie zarządzał JAMS zgodnie z jego kompleksowymi zasadami i procedurami arbitrażowymi oraz zgodnie z procedurami przyspieszonymi określonymi w tych Zasadach. Orzeczenie dotyczące orzeczenia może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym. Niniejsza klauzula nie wyklucza możliwości skorzystania przez strony z tymczasowych środków odwoławczych w drodze arbitrażu przed sądem właściwej jurysdykcji.

(G) Cesja. Klient nie może dokonywać cesji jakichkolwiek swoich praw ani delegować żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w każdym przypadku dobrowolnie, niedobrowolnie, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody SonoSim. Wszelkie domniemane cesje lub delegacje z naruszeniem niniejszego paragrafu będą nieważne. Żadne cesja lub delegacja nie zwalnia Strony dokonującej cesji lub delegującej z jakichkolwiek jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsze Warunki są wiążące i działają na korzyść Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

(H) Rozporządzenie eksportowe. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa federalnego, przepisów i zasad oraz dopełnić wszystkich wymaganych zobowiązań (w tym uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia eksportowe lub inne zezwolenia rządowe), które zabraniają lub ograniczają eksport lub reeksport własności intelektualnej SonoSim lub jakichkolwiek Danych klienta poza Stany Zjednoczone

(I) Prawa rządu USA. Każde Oprogramowanie do pobrania i składniki oprogramowania, które stanowią Sprzęt lub Usługi, są „produktem komercyjnym”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 CFR § 2.101, składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, ponieważ takie warunki są stosowane w 48 CFR § 12.212. W związku z tym, jeśli Klient jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych lub dowolnym jej wykonawcą, Klient otrzymuje tylko te prawa w odniesieniu do Usług i Oprogramowania do pobrania, które są przyznawane wszystkim innym użytkownikom końcowym, zgodnie z (a) 48 CFR § 227.7201 do 48 CFR § 227.7204, w odniesieniu do Departamentu Obrony i ich kontrahentów, lub (b) 48 CFR § 12.212, w odniesieniu do wszystkich innych użytkowników rządu USA i ich kontrahentów.

(jot) Słuszna ulga. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że naruszenie lub groźba naruszenia przez taką Stronę któregokolwiek z jej zobowiązań zgodnie z sekcją 6 lub, w przypadku Klienta, sekcją 2(c), spowodowałoby nieodwracalną szkodę dla drugiej Strony, za którą nie byłoby odszkodowania pieniężnego. odpowiedni środek zaradczy i zgadza się, że w przypadku takiego naruszenia lub groźby naruszenia druga Strona będzie uprawniona do słusznego zadośćuczynienia, w tym nakazu zbliżania się, nakazu sądowego, określonego wykonania i wszelkich innych zadośćuczynienia, które mogą być dostępne w dowolnym sądzie, bez żadnego wymogu wniesienia kaucji lub innego zabezpieczenia lub udowodnienia rzeczywistych szkód lub tego, że odszkodowanie pieniężne nie jest odpowiednim środkiem zaradczym. Takie środki zaradcze nie są wyłączne i stanowią uzupełnienie wszystkich innych środków, które mogą być dostępne na mocy prawa, na zasadzie słuszności lub w inny sposób.

EKSPONAT A
WARUNKI OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU DO POBRANIA

1. Udzielanie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszych Warunków i uiszczenia stosownych opłat, SonoSim, Inc., SonoSim i ich dostawcy udzielają Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji zgodnej z warunkami odpowiedniej Umowy inwestycyjnej na korzystanie z Materiału do pobrania Oprogramowanie.

2. Ograniczenia licencji. O ile niniejsze Warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, Klient nie ma prawa i nie może: (i) dokonywać poprawek ani w inny sposób modyfikować lub dostosowywać Oprogramowania do pobrania ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania do pobrania, ani zezwalać stronom trzecim na Zrób to samo; (ii) tworzyć ani rozpowszechniać kopii Oprogramowania do pobrania ani elektronicznie przenosić Oprogramowania do pobrania z jednego komputera na inny lub przez sieć inną niż wymagana do korzystania z Oprogramowania do pobrania na mocy odpowiedniej Umowy inwestycyjnej; (iii) dekompilować, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować lub w inny sposób redukować Oprogramowania do pobrania do postaci czytelnej dla człowieka; (v) używać Oprogramowania do pobrania w jakikolwiek sposób w celu świadczenia usług biurowych, hostingu internetowego lub innych usług komputerowych stronom trzecim; (vi) wynajmować, wydzierżawiać lub udzielać podlicencji na Oprogramowanie do pobrania; (vii) używać Oprogramowania do pobrania w celu opracowania dowolnego produktu mającego tę samą podstawową funkcję co Oprogramowanie do pobrania ani (viii) publikować lub w inny sposób upubliczniać wyników testów porównawczych Oprogramowania do pobrania.

3. Dostawa. Na potrzeby niniejszych Warunków „Oprogramowanie do pobrania” obejmuje również wszelkie uaktualnienia, aktualizacje, poprawki błędów lub zmodyfikowane wersje (łącznie „Aktualizacje”) Oprogramowania do pobrania licencjonowanego lub dostarczonego Klientowi przez firmę SonoSim lub autoryzowanego dystrybutora Oprogramowania do pobrania. Niezależnie od powyższego, SonoSim nie ma obowiązku opracowywania ani dostarczania jakichkolwiek Uaktualnień zgodnie z niniejszymi Warunkami. W przypadku opracowania lub dostarczenia Uaktualnień Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) Klient nie ma licencji ani prawa do korzystania z takich Uaktualnień, chyba że w momencie nabycia takiego Uaktualnienia Klient posiada już ważną licencję na oryginalne Oprogramowanie, (ii ) Klient nie ma licencji ani prawa do korzystania z takich Uaktualnień, chyba że zapłacił w całości wszystkie licencje, sublicencje lub inne opłaty należne w odniesieniu do Oprogramowania do pobrania, a (iii) korzystanie z Uaktualnień jest ograniczone do sprzętu SonoSim, dla którego Klient jest pierwotny nabywca Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie zobowiązania firmy SonoSim do obsługi i/lub oferowania pomocy technicznej dla wcześniejszej wersji Oprogramowania do pobrania mogą zostać zakończone po udostępnieniu Aktualizacji.

4. Prawa własności. Oprogramowanie do pobrania jest i pozostanie wyłączną własnością firmy SonoSim. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Umowa nie przyznaje Klientowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Prawach własności intelektualnej do Oprogramowania do pobrania. Do celów niniejszego dokumentu „Prawa własności intelektualnej” oznaczają prawa patentowe (w tym zgłoszenia patentowe i ujawnienia), prawa autorskie (w tym między innymi prawa do utworów audiowizualnych i autorskie prawa osobiste), prawa do tajemnicy handlowej, autorskie prawa osobiste, prawa pierwszeństwa i wszelkie inne prawa własności intelektualnej uznawane w dowolnym kraju lub jurysdykcji na świecie. „Prawa osobiste” oznaczają wszelkie prawo do roszczenia autorstwa lub sprzeciwu wobec jakiegokolwiek zniekształcenia, okaleczenia lub innej modyfikacji lub innego uwłaczającego działania w odniesieniu do utworu, niezależnie od tego, czy byłoby to szkodliwe dla reputacji autora, oraz wszelkie podobne prawa, istniejące na mocy prawa powszechnego lub ustawowego lub dowolnego kraju na świecie lub na podstawie jakiegokolwiek traktatu, niezależnie od tego, czy takie prawo jest denominowane lub ogólnie określane jako „prawo moralne”.

5. Powiadomienia o prawach własności. Klient będzie utrzymywać i powielać wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, patenty i informacje o innych prawach własności we wszystkich kopiach, w dowolnej formie, Oprogramowania do pobrania w tej samej formie i w ten sam sposób, w jaki takie znaki towarowe, prawa autorskie, patenty i informacje o innych prawach są zawarte w oprogramowaniu do pobrania.

6. Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności. SonoSim gwarantuje, że cały Sprzęt przez jeden (1) rok od zakupu przez Klienta będzie działał zgodnie z wymaganiami jego użytkowania z Systemem SonoSim. Te ograniczone gwarancje obejmują wyłącznie Klienta. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać kontaktując się z firmą SonoSim Monda do piątku w godzinach od 6:00 do 5:00 czasu pacyficznego lub za pośrednictwem poczty e-mail w odpowiednim okresie gwarancyjnym. Pod warunkiem, że (a) Klient powiadomił firmę SonoSim o takiej istotnej niezgodności podczas obowiązującego okresu gwarancyjnego oraz (b) firma SonoSim potwierdziła, że ​​takie Oprogramowanie lub Sprzęt do pobrania jest zasadniczo niezgodne, jako jedyny i wyłączny środek naprawczy Klienta oraz SonoSim i jego pełną odpowiedzialność dostawców w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, firma SonoSim, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Oprogramowanie lub Sprzęt do pobrania albo zwróci cenę Oprogramowania lub Sprzętu do pobrania. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, Oprogramowanie jest dostarczane „TAK JAK JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” i bez jakiejkolwiek gwarancji. SonoSim nie gwarantuje, że Oprogramowanie do pobrania jest wolne od błędów, że wszelkie błędy w Oprogramowaniu do pobrania zostaną naprawione ani że Klient będzie mógł korzystać z Oprogramowania do pobrania bez problemów i przerw. SonoSim zastrzega sobie prawo do odmowy wszelkich napraw lub wymian żądanych poza okresem ograniczonej gwarancji, a ponadto zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za takie naprawy lub wymiany, jeśli zostaną zaakceptowane przez SonoSim według własnego uznania poza okresem ograniczonej gwarancji. Gwarancja na Oprogramowanie do pobrania nie ma zastosowania, jeśli Oprogramowanie do pobrania: (i) jest licencjonowane do celów beta, ewaluacyjnych, testowych lub demonstracyjnych, za które firma SonoSim nie otrzymuje opłaty licencyjnej, (ii) zostało w jakikolwiek sposób zmienione, z wyjątkiem SonoSim, (iii) nie był instalowany, obsługiwany, naprawiany ani konserwowany zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez SonoSim, (iv) był narażony na nadużycia, nienormalne obciążenia fizyczne lub elektryczne, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie lub wypadek, lub (v) jest używany w bardzo niebezpiecznych działaniach. Gwarancja na Sprzęt nie ma zastosowania, jeżeli Sprzęt był: (i) zmieniany w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem firmy SonoSim, (ii) nie był używany, naprawiany lub konserwowany zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez SonoSim, (iii) zostały poddane nadużyciom, nienormalnemu obciążeniu fizycznemu lub elektrycznemu, niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu lub wypadkowi lub (iv) są wykorzystywane do czynności innych niż określone przez firmę SonoSim do użytku z systemem SonoSim.

7. Ostrzeżenie przed wirusem. SonoSim może zażądać od Klienta tymczasowego wyłączenia oprogramowania antywirusowego w celu umożliwienia SonoSim zakończenia instalacji Oprogramowania do pobrania. SonoSim nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli komputer Klienta zostanie zainfekowany wirusem komputerowym, robakiem komputerowym, komputerową bombą zegarową lub podobnym elementem podczas okresu instalacji. SonoSim zaleca Klientowi wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed instalacją Oprogramowania do pobrania oraz włączenie oprogramowania antywirusowego natychmiast po zainstalowaniu Oprogramowania do pobrania.

8. Ostrzeżenie o powtarzającym się ruchu. Podobnie jak w przypadku każdego powtarzalnego zadania ruchowego, wielokrotne używanie tego samego ruchu podczas korzystania z rozwiązania do treningu ultradźwiękowego SonoSim może powodować zmęczenie tkanek, co skutkuje bólem, obrzękiem, mrowieniem, drętwieniem lub tkliwością. Firma SonoSim zaleca, aby (a) nie używać produktu w sposób ciągły przez dłuższy czas, (b) co godzinę robić 10–15 minut przerwy od skanowania, (c) jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych powyżej objawów, w w związku z korzystaniem z rozwiązania szkoleniowego z zakresu ultrasonografii SonoSim, zaprzestać korzystania z oprogramowania do pobrania i skonsultować się z lekarzem.

9. Ostrzeżenie SonoSim LiveScan®. Jeśli Sprzęt zawiera SonoSim LiveScan, NIE może być używany przez osoby posiadające rozrusznik serca, wszczepialny kardiowerter-defibrylator lub inne elektroniczne urządzenie medyczne.

10. Przygotowanie do testu SonoSim SPI narzędzie do nauki ma służyć jako uzupełnienie nauki i w żaden sposób nie gwarantuje certyfikacji ARDMS. Firma SonoSim dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić aktualne i dokładne informacje, jednak firma ARDMS może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w badaniu. SonoSim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezamierzone błędy lub pominięcia i nie gwarantuje, że użytkownicy zdadzą egzamin ARDMS SPI. SonoSim i ARDMS nie są powiązane. ARDMS nie zatwierdził tej usługi.

Narzędzia SonoSim „Study”, w tym SonoSim SPI Test Prep, SonoSim CaseStudies i SonoSim QuestionBank, są przeznaczone jako uzupełnienie nauki do samodzielnej nauki, zaprojektowane do użytku w połączeniu z innymi narzędziami SonoSim, a także do skanowania klinicznego przy łóżku pacjenta. SonoSim nie jest akredytowanym programem akademickim. Jako takie, tych narzędzi nie należy traktować jako zamienników praktyki klinicznej lub osobistej pracy z instruktorami-ekspertami USG, ani same w sobie nie są wszechstronnym przygotowaniem do egzaminów licencyjnych.

11. Termin i wypowiedzenie. Prawa licencyjne Klienta do Oprogramowania do pobrania wygasają natychmiast po wygaśnięciu odpowiedniej subskrypcji. Po takim rozwiązaniu Klient musi zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania do pobrania znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.